โรงเรียนบ้านลากอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านลากอ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกฤษดา โรจนภาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0899763237
073-291339
นางวาริน ชูสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
0862853685
073-291339
นางปัทมา เสมอสา
ครู ชำนาญการ
087-8990406
073-291339
นางสาวแสงดาว หะสาเมาะ
ครู ชำนาญการ
0891255374
073-291339
นางสาวฮะห์สนะ เจะโยะ
ครู ชำนาญการ
0892936240
073-291339
นางสาวนูรียะ สามีแล
ครู ชำนาญการ
0879697409
073-291339
นางปัทมา อารีบำบัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848594492
073-291339
นายสิทธิชัย ขุนทองปาน
ครู
081-9575094
073-291339
นายมะรอฮีมีน บาสอ
ครู ชำนาญการ
080-7135239
073-291339
นางทัศนีย์ ดาลี
ครู ชำนาญการ
0895997175
073-291339
นางฮานีซะ มีทอง
ครู ชำนาญการ
084-8580958
073-291339
นางสาวฮาซือหน๊ะ ดือราซอลีมา
ครู ชำนาญการ
0879684216
073-291339
นางกัลยาณี เศียรอินทร์
ครู ชำนาญการ
0892945245
073-291339
นางพัชรี กออุดม
ครู ชำนาญการ
0810926323
073-291339
นางสาวปิยวรรณ สำราญ
ครู ชำนาญการ
0848563660
073-291339
นายชาคริต เจะอีซอ
ครู ชำนาญการ
086-2863164
073-291339
นายสมชาย สาฆอ
ครู ชำนาญการ
080-7135239
073-291339
นางฮามีด๊ะ การะมีแน
ครู ชำนาญการ
0810991247
073-291339
นางนิภา จันทบดี
ครู
0828216379
073-291339
นางมนทิพย์ จินดาเพ็ชร
ครู ชำนาญการ
0828342641
073-291339
นางบาดารียะ สะแต
ครู
084-8580958
073-291339
นางสาวรอซีแกน แวนะไล
ครูผู้ช่วย
0807131631
073-291339
นางสาวอุไบด๊ะ เหตุหาก
ครู
0811898914
073-291339
นายเสกสันต์ มามะ
นักการภารโรง
081-9575094
073-291339
นายชัยพฤกษ์ พรหมศรี
นักการภารโรง
081-7481269
073-291339
นางมารีเยาะ บาสอ
ครู (พนักงานงานราชการ)
084-8580958
073-291339
นางสาวรุสตา ปาแนแจกะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0860150403
073-291339
นางสาวฮามีด๊ะ เจะมะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0899776800
073-291339
นางสาวนัฎฐินันท์ รักษ์แก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
0810940847
073-291339
นายมะซอบรี อุเซ็งบาราแฮ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0818965485
073-291339
นายสุกรี ดอเลาะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0899772973
073-291339
นางสาววารุณี ลาเตะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0848900927
073-291339
นางสาวซ้อลลัย อาหวัง
ครู
087-9671156
073-291339
นางสาวมารียา โตะลากอ
ครู (อัตราจ้าง)
080-7135239
073-291339
นางภาพร อกนิษฐ์
ครู (อัตราจ้าง)
0819637800
073-291339
นางสาวสตีอาอีเสาะห์ แวนาฮะ
ครู (อัตราจ้าง)
0849674644
073-291339
นายอาหามะ สอละซอ
ครู
093-5707425
073-291339
นางสาวฮารีนา ลือแบลูวง
ครู (อัตราจ้าง)
0810920410
073-291339
นางสาวอาอีเซาะ ปูเตะ
ครู (อัตราจ้าง)
0872952291
073-291339
นางสาวอันซานี ลาเตะ
ครู (อัตราจ้าง)
0852495357
073-291339
นางสาวอามีเนาะ ทากือแน
ครู (อัตราจ้าง)
0862869423
073-291339
นางสาวมารีนี บีแตบูแล
ครู (อัตราจ้าง)
0892998082
073-291339
นางสาวอาสียะห์ สำสี
ครู (อัตราจ้าง)
0872891781
073-291339
นายมูฮัมมัดฮัมดี ทากือแน
085-4744661
073-291339

นายกฤษดา โรจนภาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลากอ

นางวาริน ชูสุวรรณ
นางสาวอุไบด๊ะ เหตุหาก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลากอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โทรศัพท์: 073-291339 อีเมล์: lakor_center@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: nureeyah sameelae โทรศัพท์: 0879697409 อีเมล์: nuree50@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ