O-NET ป.6 O-NET ม.3

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
60.35
63.85
41.92
41.42
51.89
เขตพื้นที่
52.95
37.16
38.63
35.07
40.95
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
2560
49.73
46.67
34.33
38.4
42.28
2561
65
68.27
55.77
48.62
59.41
2562
60.35
63.85
41.92
41.42
51.89

โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โทรศัพท์: 054-683533 อีเมล์: banraisc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตนศักดิ์ เขื่อนธะนะ โทรศัพท์: 0857224441 อีเมล์: pua108@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]