โรงเรียนพรตพิทยพยัต


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนพรตพิทยพยัต


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720069
รหัส Smis 8 หลัก :
  10022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  720069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรตพิทยพยัต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Protpittayapayat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน4
ตำบล :
  ลาดกระบัง
อำเภอ :
  เขตลาดกระบัง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10520
โทรศัพท์ :
  023264050
โทรสาร :
  023264048
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2492
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดกระบัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09:31:49 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุรพล พาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรตพิทยพยัต
นายเชิดชัย อมรกิจบำรุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรตพิทยพยัต
นายปรัชญา พิมลภัทรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรตพิทยพยัต

นางสาวอิสรีย์ ผาสุข
นายสุรพล ดีภัก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

72
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรตพิทยพยัต โทรศัพท์: 023264050 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: บังอร ชำนาญเวช โทรศัพท์: 0914152344 อีเมล์: aonair0222@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ