โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนโชคชัยสามัคคี


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201386
รหัส Smis 8 หลัก :
  30022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  201386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โชคชัยสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chokchaisamakkee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเลขที่ 349
ตำบล :
  โชคชัย
อำเภอ :
  โชคชัย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30190
โทรศัพท์ :
  044-49108-7
โทรสาร :
  044-49229-1
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2504
อีเมล์ :
  chk@chk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายราชสีมาวิทยาลัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  39.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มีนาคม 2558 เวลา 14:35:04 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายนิพนธ์ ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี
นางศรีไพร จันทรชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี
นางสาวสุธาสินี สว่างศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี
นายมงคล สายยศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี
นายธีรภัทรวัฒน์ กล้าแข็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โชคชัยสามัคคี

นายไพรัตน์ เนียมประเสริฐ
นางสาววัลลภา เขียวแจ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โทรศัพท์: 044-49108-7 อีเมล์: chk@chk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นิรมล ปราบแสง โทรศัพท์: 0817902059 อีเมล์: niramon.p24@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ