โรงเรียนอุดรพัฒนาการ


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอุดรพัฒนาการ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680833
รหัส Smis 8 หลัก :
  41012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  680833
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุดรพัฒนาการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  UDONPATTANAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองตูม
ตำบล :
  บ้านจั่น
อำเภอ :
  เมืองอุดรธานี
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41000
โทรศัพท์ :
  0-42123115
โทรสาร :
  042123116
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต รักษ์อุดร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านจั่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 13:41:50 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางรัศมี วุฒิเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ
นายทำเนียบ มหาพรหม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ
นายราเชนทร์ พุ่มแจ้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ
นายภคพล โคตรชุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ
นางภัทรพร พันธุวาปี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ

นายฐณะณัฏฐ์ ชนะไพฑูรย์
นายโกเศรษฐ์ บุญพงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โทรศัพท์: 0-42123115 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เยาวลักษณ์ โคตรสมบูรณ์ โทรศัพท์: 0800076373 อีเมล์: chemistry_aiw@hotmail.com/
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ