โรงเรียนอุดรพัฒนาการ


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอุดรพัฒนาการ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680833
รหัส Smis 8 หลัก :
  41012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  680833
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุดรพัฒนาการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  UDONPATTANAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองตูม
ตำบล :
  บ้านจั่น
อำเภอ :
  เมืองอุดรธานี
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41000
โทรศัพท์ :
  0-42123115
โทรสาร :
  042123116
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต รักษ์อุดร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านจั่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 08:10:07 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางรัศมี วุฒิเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ
นายทำเนียบ มหาพรหม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ
นายราเชนทร์ พุ่มแจ้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ
นายภคพล โคตรชุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ
นางภัทรพร พันธุวาปี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพัฒนาการ

นายประวิทย์ มิ่งขวัญ
นางสกาวเดือน ปานวิเชียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โทรศัพท์: 0-42123115 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เยาวลักษณ์ โคตรสมบูรณ์ โทรศัพท์: 0800076373 อีเมล์: chemistry_aiw@hotmail.com/
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ