โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360460
รหัส Smis 8 หลัก :
  65012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  360460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เฉลิมขวัญสตรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65000
โทรศัพท์ :
  055241947
โทรสาร :
  055241947
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤศจิกายน 2466
อีเมล์ :
  arnon.m@chs.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิษณุโลก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 10:08:49 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
นางสาวจิราวรรณ สุรเสียง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
นางจิราภรณ์ เอมเอี่ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
นางกนกดาว เดชก้อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
นายศาศวัต ประทุมรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี

นางสุภัค ฟักเงิน
นายจรัญ หนองหลวง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โทรศัพท์: 055241947 อีเมล์: arnon.m@chs.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อานนท์ มากมี โทรศัพท์: 055258003 อีเมล์: anonmakmee2513@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ