โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380607
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  380607
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาสนุ่นวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nasanunwitthayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน249
ตำบล :
  นาสนุ่น
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-726502
โทรสาร :
  056920633
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/03/2535
อีเมล์ :
  nasanunwit@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตศรีเทพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสนุ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 เวลา 12:33:11 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายศุภโชค เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาสนุ่นวิทยาคม
ว่าที่ ร.ต.คณนันท์ พฤทธสาโรช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาสนุ่นวิทยาคม

นายชูชาติ กลิ่นโกสุม
นายเกรียงศักดิ์ สังข์บัวแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

27
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม โทรศัพท์: 056-726502 อีเมล์: nasanunwit@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ปัญจลักษณ์ เมฆเจริญทรัพย์ โทรศัพท์: 0823975433 อีเมล์: panjalak123@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ