โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630453
รหัส Smis 8 หลัก :
  72032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  630453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธรรมโชติศึกษาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  578088
โทรสาร :
  035578089
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  TC@Maildozy.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นายทรงยุทธ ศรีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นายประมวล กอบธัญกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นายชลิต เชื้อเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นางชุติมา สุคันธตุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย

นางพันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง
นางสุนันท์ นิสยันต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โทรศัพท์: 578088 อีเมล์: TC@Maildozy.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก ทองบุราณ โทรศัพท์: 0837769028 อีเมล์: ptongburan@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ