โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630453
รหัส Smis 8 หลัก :
  72032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  630453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธรรมโชติศึกษาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  578088
โทรสาร :
  035578089
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  TC@Maildozy.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นายทรงยุทธ ศรีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นายประมวล กอบธัญกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นายชลิต เชื้อเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นางชุติมา สุคันธตุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย

นางพเยาว์ วิศิษฏานนท์
นางเพ็ญศรี ศรีบุญญารักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โทรศัพท์: 578088 อีเมล์: TC@Maildozy.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก ทองบุราณ โทรศัพท์: 0837769028 อีเมล์: ptongburan@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ