โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370264
รหัส Smis 8 หลัก :
  76022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  370264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองชุมแสงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองชุมแสง
ตำบล :
  ท่าไม้รวก
อำเภอ :
  ท่ายาง
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76130
โทรศัพท์ :
  0-32772333
โทรสาร :
  032772334
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มีนาคม 2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:05:54 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยา
นายยืน เสืออบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยา

นางชิษณุชา กลิ่นอุบล
นางอุษา โพธิ์ทองสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

106
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา โทรศัพท์: 0-32772333 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ชิษณุชา กลิ่นอุบล โทรศัพท์: 0811941490 อีเมล์: runrunrun20@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ