• ทำเนียบบุคลากร
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนวัดเขียนเขต

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      224 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      19 เครื่อง
รวม
      243 เครื่อง
ใช้งานได้:
      203 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      40 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      12 เครื่อง
รวม
      12 เครื่อง
ใช้งานได้:
      12 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      255 เครื่อง
ใช้งานได้:
      215 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      40 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2016-07-22 13:47:12 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3bb
ประเภท:
       ระบบ ADSL
ความเร็ว:
       100
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ดี Kbps
งบประมาณ/เดือน:
      

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2016-07-22 13:55:28 น.

ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขียนเขต

นางสุชีรา ไพสาระ
นายพงษ์เทพ ตามเมืองปักษ์

 • ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
  • แบบวัดผล 1-16
  • แบบประเมินการนิเทศการสอน
  • แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  • หลักสูตรสถานศึกษา
 • ดาวน์โหลดเอกสารบริหารทั่วไป
  • เอกสารสารการเยี่ยมบ้่านนักเรียน
  • คู่มือการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  • แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
  • แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
  • คู่มือระเบียบข้อบังคับโรงเรียนวัดเขียนเขต
  • แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต
  • ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต
 • ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคลากร
  • เอกสารการลา
  • เอกสารรายงานการเข้ารับการอบรม
  • แบบฟอร์มบันทึกคุณงามความดีของข้าราชการครู
 • ดาวน์โหลดเอกสารการเงินงบประมาณ
  • เอกสารการขอยืมเงินทดรองจ่ายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,585
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-533-1119 อีเมล์: watkhienkhate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิรดา บุญเรือง โทรศัพท์: 0989959099 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]