โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

            โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกเดิมชื่อ “โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ” ตามพระนามของพระอัยยิกาเธอกรมหลวงวรเสฐสุดาพระธิดาองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนระดับใดและเมื่อใด บางกระแสเล่าว่า “โรงเรียนวัดปรินายก” นั้น สร้างขึ้นหลังจากที่พระอัยยิกาเธอกรมหลวงวรเสฐสุดาสิ้นพระชนม์ ( ปีพุทธศักราช 2450 )

  โดยก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ท่านมีพระประสงค์จะพระราชทานตำหนักที่ประทับพร้อมทั้งอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ อาทิ โต๊ะ ตู้ นาฬิกา ฯลฯ ให้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของศิษย์วัด กุลบุตรและกุลธิดาทั่วไป ดังนั้นเมื่อพระอัยยิกาเธอกรมหลวงวรเสฐสุดาสิ้นพระชนม์แล้วพระประยูรญาติจึงนำตำหนักมาปรับปรุงเป็นโรงเรียนตามพระประสงค์ เป็นโรงเรียนขนาด 3 ห้องเรียน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ” ตามพระนามของพระองค์ แต่ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกว่า “โรงเรียนวัดปรินายก”

  พระอมรเมธาจารย์ (สุคนธ์ ปภากโร) เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร รูปปัจจุบันได้เล่าให้ฟังว่า เดิม โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนระดับมัธยม ต่อมาเปิดทำการสอนเพียงแค่ระดับประถมและนิยมเรียกชื่อ “โรงเรียนวัดปรินายก มากกว่าชื่อโรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ คงเป็นเพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในวัด

  นายนาม พูนวัตถุ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดปรินายกผู้หนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า “ เมื่อปีพุทธศักราช 2461 อายุประมาณ 8 ขวบ ขณะที่ผมเป็นศิษย์วัดเทพธิดาราม ได้เข้าเรียนชั้น ป.1 ณ โรงเรียนวัดปรินายก ตัวอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ เท่าที่จำได้เปิดทำการสอน ป.1 - ป.3 ผมเรียนได้เพียงชั้น ป.1 แล้วย้ายไปเรียนต่อ ป.2 ที่โรงเรียนวัดสระเกศ เหตุที่อายุน้อยเกินไปเลยจำไม่ได้ว่าครูประจำชั้นและครูใหญ่ขณะนั้นชื่ออะไรและเดิมโรงเรียนวัดปรินายกจะใช้ชื่อโรงเรียนว่าอะไรนั้นก็จำไม่ได้เช่นเดียวกัน”

  โรงเรียนวัดปรินายกได้เปิดทำการสอนต่อเนื่องมาจนกระทั่งกระทรวงธรรมการ(ในสมัยนั้น) ได้สั่งยุบโรงเรียนให้ไปรวมกับโรงเรียนวัดโสมนัส โดยขนย้ายทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งของที่ได้รับพระราชทานไปด้วย คงเหลือไว้แต่อาคารเรียนที่มีชื่อว่า “โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ” เท่านั้น

  ทางวัดปรินายกฯเห็นว่า อาคารเรียนหลังนี้ทิ้งร้างไว้อาจจะทรุดโทรมเสียหายได้ง่าย จึงได้จัดให้เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร และใช้เป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรได้

  ประมาณ 1 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็อุบัติขึ้น โรงเรียนพระปริยัติธรรมจึงต้องปิด พระภิกษุต่างก็แยกย้ายกันไปคงเหลือแต่พระภิกษุเฝ้าดูแลวัดเพียง 3 รูปเท่านั้น อาคารเรียนจึงถูกปล่อยว่างไว้อีกระยะหนึ่ง

  พ.ศ. 2486 ภัยแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ทวีความรุนแรงขึ้น “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” สังกัดกรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปิดทำการสอน ทางราชการได้เจรจาขอความกรุณา จากท่านเจ้าคุณพระวิสุทธินายก (เล็ก ศรีวิพันธ์) ขอขนย้ายทรัพย์สิน เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียนส่วนหนึ่งมาฝากไว้ที่อาคารเรียน “โรงเรียนกรมหลวงวรเสฐ”

  พ.ศ. 2488 เมื่อสงครามสงบแล้ว โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศก็ยังเปิดทำการสอนตามปกติไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากสถานที่ของโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศได้ถูกดัดแปลงเป็นกองบัญชาการและเป็นที่พักของทหารหน่วยสัมพันธมิตร กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ให้โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศย้ายมาเปิดทำการสอนที่วัดปรินายก โดยใช้อาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะกลับคืนสถานที่เดิมได้

  พ.ศ. 2489 โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ (เดิม) สามารถเปิดทำการสอนตามปกติ กระทรวงศึกษาธิการก็ยังคงอนุญาตให้โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศที่เปิดทำการสอน ณ อาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ วัดปรินายกเปิดทำการสอนต่อไปตามเดิม โดยให้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ สาขาวัด-ปรินายก”

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2495 โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ สาขาวัดปรินายก ได้โอนไปสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก”

  วันที่ 1 เมษายน 2522 ได้โอนจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา ไปสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  วันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ปรับเข้าโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    


    งบประมาณการก่อสร้าง


  ..........พ.ศ. 2496 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่เรียนชั้นประถมศึกษา

  ..........พ.ศ. 2497 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น

  ..........พ.ศ. 2499 ได้รับงบประมาณ 300,000.00 บาท ก่อสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น เป็นที่เรียนชั้นประถมศึกษา

  ..........พ.ศ. 2500 ได้รับงบประมาณ 500,000.00 บาท รื้ออาคารเรียนหลังเก่า สำหรับนักเรียนอนุบาลแล้วสร้างใหม่เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น

  ..........พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณ 2,700,000.00 บาท สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น ซึ่งใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนในปัจจุบันโดยใช้ชื่อว่า"อาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ"
  ..........พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว แบบ 004 ขนาด 3 ห้องเรียน

  ..........พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณ 5,240,000.00 บาท สร้างอาคารเรียนถาวรเป็นตึก 4 ชั้น แบบพิเศษ แทนอาคารเรียนชั่วคราว โดยได้รับความกรุณาจากท่านพระครูนายก-จริยานุวัตร เจ้าอาวาสวัดปรินายก และคณะสงฆ์วัดปรินายกมอบที่ดินให้สร้าง และให้ชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า "อาคารเรียนนายกจริยานุวัตร" (ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2531)

  ..........พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณ 1,650,000.00 บาท ต่อเติมอาคารเรียนกรมหลวงวรเสฐ 2 ห้องเรียน 1 ห้องน้ำ

  ..........พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  890,000.00 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว อยู่ด้านหลังอาคารกรมหลวงวรเสฐ

  ..........พ.ศ. 2539 -2540 ได้รับเงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 870,000.00 บาท เพื่อการปรับปรุงห้องประชุมและห้องสมุดโรงเรียน

  ..........พ.ศ. 2543 ได้รับเงินบริจาคสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,081,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติและซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
  พ.ศ. 2547 - ปรับปรุงห้องสมุด ห้องโสตฯ และติดตั้งระบบสัญญาณโทรทัศน์ทุกห้องเรียนเป็นเงิน 647,525 บาท
  ..........จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 ห้อง ห้องฝึกคณิตศาสตร์ 1 ห้อง และห้องเรียนตามโครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 2 ห้อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 12:56:35 น.

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022816104, 0228 อีเมล์: parinayok180595@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสาวภางค์ ผลรัตน์ โทรศัพท์: 022816104 อีเมล์: saovaphang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]