โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล

  ๒.  เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับการเตรียมผู้เรียนเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๓.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔.  จัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๕.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๖.  จัดกิจกรรมและประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน

  ๗.  สรรหาและพัฒนาครูปฐมวัยให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๘.  พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเต็มศักยภาพของแต่ละคน

  ๙.  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกความเป็นไทย

         ๑๐.  พัฒนาผู้เรียนโดยบูรณาการผ่านการเล่นและประสบการณ์จัดกิจกรรมที่เหมาะสมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 12:56:35 น.

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022816104, 0228 อีเมล์: parinayok180595@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสาวภางค์ ผลรัตน์ โทรศัพท์: 022816104 อีเมล์: saovaphang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]