โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม


ประวัติโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

 

ประวัติโดยย่อ   

                          โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2496   เดิมชื่อโรงเรียนสามัญบางกอกใหญ่   สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  แผนกมัธยม  กรมวิสามัญศึกษา                กระทรวงศึกษาธิการ  ใช้อักษรย่อ  ส.บ.ญ.  ใช้อาคารเรียนของวัดราชสิทธารามเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 3  เน้นหลักสูตรวิชาชีพ

พ.ศ. 2497  ย้ายจากโรงเรียนวัดราชสิทธาราม มาใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสตรีการช่างธนบุรี

ตั้งอยู่ในบริเวณวัดหงส์รัตนาราม  ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

พ.ศ.  2500  ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียน

ประถมศึกษา กรุงเทพ – ธนบุรี  ( รุ่นที่ 2 )  โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ ( UNESCO )  และองค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา  ( ICA )  ซึ่งเริ่มดำเนินการทดลองและขยายผล  ระหว่าง  พ.ศ.  2494 – 2504 

พ.ศ. 2510-2511  ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนเป็นตึก  3  ชั้น ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ใช้มา

จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2514  เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสามัญบางกอกใหญ่  เป็นโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  ใช้อักษรย่อ  ส.ห.ร.

พ.ศ. 2523  โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่  1- 6  จนถึงปัจจุบัน  ต่อมาเปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ตามโครงการเรียนร่วมของกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2535  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นอนุบาล  หลักสูตร  2  ปี   เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ

ของเด็กให้พร้อมจะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสส่งบุตรหลานเข้าเรียนก่อนวัยเรียน

พ.ศ.  2544  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับ

การประเมินมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา  2545   เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และชั้น

ประถมศึกษาปีที่   4

          ปีการศึกษา  2553   เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  ปีการศึกษา 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

ปีการศึกษา  2554   ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( รอบที่ 3 )  วันที่ 13 – 15  มิถุนายน  2554  และรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( รอบที่ 3 )  เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2555  

          ปีการศึกษา  2554   ได้รับงบแปรญัตติ  โดยนายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตบางกอกใหญ่ เพื่อจัดทำหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณสนามหน้าโรงเรียน  และหลังคาบนดาดฟ้าชั้น 3  เป็นจำนวนเงิน  1,500,000  บาท 

          ปีการศึกษา  2555   ได้รับงบแปรญัตติ  โดยนายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตบางกอกใหญ่ เพื่อปรับปรุงห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์  ( Electronic  Library ) เป็นจำนวนเงิน  1,200,000 บาท  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน ต้นแบบการจัดการเรียนรวม  และได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  3  ขวบ    

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-02-13 16:41:42 น.

นายวิชัย นาสมยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหงส์รัตนาราม

นางสาวดาริณี สมานจิตร
นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม โทรศัพท์: 0-2466-7937 อีเมล์: wathongschool@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: รถจนา ชอบเรียบร้อย โทรศัพท์: 0840997056 อีเมล์: ying_yai55@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ