โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประวัติโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 

                      โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมพ.ศ. 2501 มีเนื้อที่ประมาณ  33 ไร่ 1 งาน 31 ตาราง มีนักเรียนตั้งแต่ ม. 1 ถึง ม.6  โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนพระโขนง

·     พ.ศ. 2500 ผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย แห่งชุมชนบางจาก ได้เป็นผู้เสนอกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีที่เรียนหนังสือ

·     พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญ ในที่ดินของกรมธนารักษ์ ตำบลจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จำนวน 33 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2501 โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนพระโขนง อังษรย่อนามโรงเรียน พ.ข. เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในปีแรก เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ห้องเรียน นักเรียน 301 คน ครู-อาจารย์ 12 คน นายชุบ กายสิทธิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก

·     พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-ม.ศ.5) โดยมีนักเรียนแผนกศิลปะ 2 ห้องเรียนจำนวน 61 คน ต่อมาจึงมีนักเรียนแผนกวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2509  พ.ศ. 2499

·     พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวจุไร ลียากาศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พ.ศ. 2504 ได้ยุบชั้น ม. 1 (ยุบตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503)

·     พ.ศ. 2518 ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ ร.น. เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก สร้างคำขวัญของโรงเรียน "ปัญญา สามัคคี มีน้ำใจ"

·     พ.ศ. 2521 ก่อตั้งมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ ร.น. เป็นประธานมูลนิธิฯ คนแรก

·     พ.ศ. 2527 ในโอกาสที่โรงเรียนก่อตั้งมาครบ 25 ปี ชุมนุมนักเรียนเก่าฯ ได้ร่วมกันจัดงานฉลอง และจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน พ.ต.ต.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก

·     พ.ศ. 2528 จัดพิธีบรรจุพระธาตุและเบิกพระเนตร พระพุทธศากยมุนีศรีปัญญา'85 (หลวงพ่อสุข) พระพุทธรูปปางลีลา สูง 1.80 เมตร ซึ่งคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสายปัญญา รุ่นปีการศึกษา 2548 มอบให้มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

·     พ.ศ. 2532 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นส่วนกลาง กรมสามัญศึกษา

·     พ.ศ. 2537 จัดสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงเกียรติประวัติของโรงเรียน

·     พ.ศ. 2539 สมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย สนับสนุนเงินจำนวน 600,000 บาท จัดสร้างศาลาปฏิคมเพื่อใช้เป็นที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าฯ และงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ต่อมาใช้ชื่ออาคารสมาคมนักเรียนเก่าฯติดตั้งระบบเครือข่ายค้นคว้าทางไกล(INTERNET) โดยโรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการ NECTEC

·     พ.ศ. 2540 จัดตั้งโครงการสวัสดิการโรงอาหาร, สวัสดิการน้ำดื่มตราพระโขนงพิทยาลัย

·     พ.ศ. 2541 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในชุด บูรพประทีป และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเฟสปิดเกม ประเภทกองเชียร์ ประเทศมาเก๊า จัดสร้างสนามวอลเลย์บอล ลานกีฬาต้านยาเสพติด โดยได้รับงบประมาณจากโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ของสำนักงานพัฒนาชุมชนเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

·     พ.ศ. 2542 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดลานกีฬาต้านยาเสพติด ของกรุงเทพมหานคร

·     พ.ศ. 2543 จัดสร้าง "ศาลาจุไร ลียากาศ" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ที่ท่านได้เป็นผู้วางโครงสร้างการบริหาร และสร้างแผนแม่บทหลักที่มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องอีกมากจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประเภทสถานศึกษาน่ามองจากเขตพระโขนง จัดตั้งธนาคารโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน

·     พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัล ห้องสมุดอัจฉริยะ ของชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาได้รับเกียรติบัตร "ร้านอาหารสะอาดในสถานศึกษา" จากกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่สอนจริยธรรมดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4

·     พ.ศ. 2545 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและ ลด ละ เลิก สารเสพติดของเยาวชน ในโครงการของมูลนิธิธารน้ำใจและมูลนิธิแม่บ้านอาสา (รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์) จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

·     พ.ศ. 2546 ลานกีฬาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับรางวัล ลานกีฬาดีเด่นกลุ่มเขตเจ้าพระยา และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทลานกีฬาโรงเรียน จากการประกวดลานกีฬาดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร

·     พ.ศ. 2547-2551 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนกำลังเร่งรัดพัฒนาคุณภาพให้มีความเข้มและทันสมัย การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณทั่วไปให้มีความสะอาด สวยงาน ร่มรื่น เพื่อเตรียมพร้อมให้โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภายใต้การบริหารโรงเรียนของ นายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 ได้มีความเป็นเลิศ และก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป

·     พ.ศ. 2551โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ        นายชเนศร์ นาคนิยม ได้พัฒนาโรงเรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่ บูรณะฐานพระพุทธรูป(หลวงพ่อสุข) จัดบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้สวยงาม

พ.ศ. 2554โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ   นายถวิล ศรีใจงาม โดยมีแนวคิดจะพัฒนาโรงเรียนอย่างรวดเร็ว ในทุกด้าน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายคณิตพันธ์ จามรธัญญาวาท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระโขนงพิทยาลัย
นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระโขนงพิทยาลัย
นางอรทัย พรโกศลสิริเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระโขนงพิทยาลัย

นายมนู พุทธิเมธากุล
นางสาวณภัทร สหคุณชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,159
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 0-2311-5185 , 0-2311-5196 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อิสยาภรณ์ เวียนวงค์ โทรศัพท์: 0889502389 อีเมล์: i-am-issy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]