โรงเรียนทวีธาภิเศก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ประวัติโรงเรียนทวีธาภิเศก

 

   โรงเรียนทวีธาภิเศก เป็นโรงเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ครองราชสมบัตินานเป็นสองเท่าของรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย พระบรมอัยกาธิราช เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2441 ทรงบริจาค พระราชทรัพย์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน สร้าง โรงเรียน ณ บริเวณวัดอรุณราชวรารามฯ เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้พระราชทานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนทวีธาภิเศก”
     
       การบำเพ็ญพระราชกุศลทวีธาภิเศก ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย และสมโภชสิริราชสมบัติ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื่องในวโรกาสที่ครองราชสมบัตินานเป็นสองเท่าของรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2441 นั้น ได้มีการจัดทำเหรียญทวีธาภิเศก แจกให้ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเป็นที่ระลึก ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนทวีธาภิเศก จึงถือวันที่ 19 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น “วันทวีธาภิเศก” และใช้สัญลักษณ์ภาพเหมือนรูปเหรียญ ทวีธาภิเศก เป็นตราประจำโรงเรียน
     
       ในปี พ.ศ. 2494 นายวรสิทธิ์ อินทาปัจ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ บริเวณวัดนาคกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันนี้ โดยย้ายนักเรียนชั้นมัธยมปลายบางส่วนมาเรียน ในปี พ.ศ. 2503 เมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จสมบูรณ์ จึงได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียน ส่วนอาคารเรียนหลังเดิม ณ วัดอรุณราชวรารามฯ กรมสามัญศึกษา ได้ทำการเปิดสอนในระดับประถมศึกษา ชื่อว่า โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
     
         ในปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน นางสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นผู้อำนวยการหญิงคนแรกของโรงเรียนทวีธาภิเศกนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมา ได้สานต่อการพัฒนาโรงเรียนด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียน รู้ โดยเฉพาะบรรยากาศด้านวิชาการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (ICT) อาทิ ห้องมัลติมีเดียเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องเรียน ห้องเรียนและสื่อการเรียนรู้อีเลกทรอนิกส์ (E-classroom, E-learning) และการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และห้องสมุด โรงเรียน เพื่อบริการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแก่ นักเรียนและครูอย่างทั่วถึง จัดทำศูนย์สารสนเทศนักเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและบริการสืบค้น ข้อมูลของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและปกครองเริ่มโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดชั่วโมง หยุดทุกอย่างเพื่ออ่าน (Drop Everything And Read) ทุกวันพุธ จัดศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ การระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน นอกจากนี้ ได้จัดตั้งชมรมครูอาวุโสโรงเรียนทวีธาภิเศกร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 เพื่อให้ ผู้บริหาร และครูทวีธาภิเศกที่เกษียณอายุทุกท่านมีโอกาสกลับมาเยี่ยมโรงเรียน ได้พบปะสังสรรค์ จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพ จัดทัศนศึกษาและจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโส
     
นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนทวีธาภิเศกมา มีผู้บริหารโรงเรียน รวม  17  คน  มีรายนามดังต่อไปนี้

1. ขุนอุปการศิลปะเศรฐ
2. นายพร้อม
3. พระบรรเจิดวิชาชาญ(นายชม บุณยาคม ป.ม.)
4. ขุนดรุณวิทย์วรเสษฐ (นายยง ศิลปคุปต์)
5. ขุนวิสิษฐ์ดรุณกาล (นายบุบผา พลายสุต)
6. นายวรสิทธิ์ อินทาปัจ
7. นายเรวัต ชื่นสำราญ
8. นายสำเริง นิลประดิษฐ์
9. นายจงกล เมธาจารย์
10. นายสุชาติ ไชยมะโน
11. นายสำราญ รัตนวิทย์
12. นายกนก จันทร์ขจร
13. นายประสาร อุตมางคบวร
14. นายสุธน จุลโมกข์
15. นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า
16. นางสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์
17. นางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม
18. นายสมเกียรติ เจริญฉิม
 

  พ.ศ. 2441 – 19 มิถุนายน 2450
21 มิถุนายน 2450 - พ.ศ. 2454
พ.ศ.2454 - 11 พฤศจิกายน 2454
12 พฤศจิกายน 2454 – 31 ตุลาคม 2459
1 พฤศจิกายน 2459 – มิถุนายน 2492
2 กรกฏาคม 2492– 30 กันยายน 2508
1 ตุลาคม 2508 – 31 พฤษภาคม 2517
1 ตุลาคม 2517 – 30 กันยายน 2522
1 ตุลาคม 2522 – 2 พฤศจิกายน 2527
2 พฤศจิกายน 2527 – 28 มิถุนายน 2531
29 มิถุนายน 2531 – 30 กันยายน 2532
1 ตุลาคม 2532 – 30 กันยายน 2538
1 ตุลาคม 2538 – 30 กันยายน 2541
1 ตุลาคม 2541 – 30 กันยายน 2544
1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2547
1 ตุลาคม 2547 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551
30 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
8 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทวีธาภิเศก
นายวิมล ใจแจ้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทวีธาภิเศก
นายพัทธพงศ์ มนต์อรุณโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทวีธาภิเศก
นายชิตชัย ไชยรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทวีธาภิเศก

นายทศพล เปรี่ยมพิมาย
นายวิทูร บุญวิทย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,333
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 0-2465-0114 อีเมล์: taweetha@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิสุทธิ์ศิลป์ โพธิอะ โทรศัพท์: 0875969215 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]