โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

        “มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทยและเศรษฐกิจพอเพียง”

   

  ปรัชญา

                 วิชฺชา วรํ ธนํ โหติ    "วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ"

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

              อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คือ “สุภาพบุรุษสุทธิวราราม”

                                 ๑.  มีความรู้ดี     

                                 ๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      

                                 ๓. มีระเบียบวินัย

                                 ๔. มีจิตใจเข้มแข็งอดทน  

                                 ๕. มีคุณธรรม จริยธรรม 

                                ๖. มีความรับผิดชอบ

                                ๗. มีสุขภาพแข็งแรง

                                ๘. มีความเป็นประชาธิปไตย       

                                ๙. กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

                                ๑๐. เสียสละเพื่อสังคม

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา         

                                                                                                            “วิชาการดี กีฬาดนตรีดัง ลูกเสือเด่น”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:05:22 น.

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 022114192, 2116 อีเมล์: school@suthi.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร เอี่ยมสอาด โทรศัพท์: 0829648241 อีเมล์: tag25450@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]