โรงเรียนหอวัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประวัติโรงเรียนหอวัง

 

 

 

 

ประวัติโรงเรียนหอวัง

 

           ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

 ให้สร้างตึกใหญ่ขึ้นหลังหนึ่งที่กลางทุ่งปทุมวัน  เรียกกันเป็นสามัญว่า  "ตึกหอวัง"  พระราชทานให้เป็นวัง

ที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ   สยามมกุฎราชกุมาร  ซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่

ที่ประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี และทรงเป็นพระเชษฐาร่วม

พระอุทรของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช   เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  สยามมกุฎราชกุมาร   พระองค์แรกของกรุงสยาม

ไม่ทันได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เพราะประชวรด้วยพระโรคอวัยวะภายในพระอุระพิการได้เสด็จสวรรคต

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2437  ขณะทรงมีพระชนมายุเพียง 16 พรรษา 6 เดือน 7 วัน พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 

กรมขุนเทพทวาราวดี  ซึ่งเสด็จไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเป็นปีที่ 2  ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระองค์ที่ 2

          ในปี พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็ก

ขึ้นเพื่อสอนบุตรข้าราชการและนักเรียนให้มีความรู้ในวิชาสามัญ วิชารัฐศาสตร์  พระราชนิยมและขนบธรรมเนียม

ในพระราชสำนัก แล้วส่งออกเป็น "มหาดเล็กรายงาน" ฝึกหัดการงานจนมีความสามารถ ต่อมาในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่  1  มกราคม  2453 ให้สถาปนา

"โรงเรียนมหาดเล็ก" เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยพระราชทานเงินจำนวน 982,672  บาท  47  สตางค์ ที่เหลือจากการสร้างพระบรมรูปทรงม้า เป็นเงินทุน

ในการก่อสร้างอาคารเรียน ที่ตำบลปทุมวัน เนื้อที่  1,309 ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้

                   ทิศเหนือ                   จรดถนนสระปทุม         ต่อมาคือ  ถนนพระราม 1

                   ทิศตะวันออก               จรดถนนสนามม้า          ต่อมาคือ  ถนนอังรีดูนังต์

                   ทิศใต้                       จรดถนนหัวลำโพง         ต่อมาคือ  ถนนพระราม 4

                   ทิศตะวันตก                จรดคลองสวนหลวง

          และโปรดเกล้า ฯ ให้ใช้วัง (ตึกหอวัง) เป็นที่ตั้งโรงเรียน โดยมีสภากรรมการจัดการโรงเรียนทำหน้าที่บริหารกิจการตามพระบรมราโชบาย นักเรียนที่จบจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ฯ  ก่อนออกรับราชการนั้น   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กหลวง ตามพระราชประเพณีเดิม

การสอนในชั้นต้นเปิดสอน 4 แผนก คือ แผนกข้าราชการพลเรือน หรือ รัฐประศาสนศึกษา 

ยันตรศึกษา  เวชศึกษา  และคุรุศึกษา

          ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนา       

"โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ขึ้นเป็น "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459  พร้อมกับให้โอนไปสังกัดกระทรวงธรรมการ แบ่งการสอนเป็น 4  คณะ คือ

          1.  คณะแพทยศาสตร์

          2.  คณะรัฐประศาสนศาสตร์

          3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์

          4.  คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

          ต่อมาเมื่อกระทรวงธรรมการวางระเบียบการฝึกหัดครู  เพื่อส่งเสริมวิทยฐานะของครูให้สูงขึ้น 

โดยรับเอาชั้นประกาศนียบัตร ในคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร  2 ปี และวิชาครูอีก  1 ปี

 เป็นมาตรฐานสำหรับครูวุฒิมัธยม ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2471 แผนกฝึกหัดครู จึงมีขึ้นอึกแผนกหนึ่งในคณะอักษรศาสตร์

และวิทยาศาสตร์  ผู้ที่เรียนสำเร็จได้รับประกาศนียบัตรครูมัธยม (ป.ม.) และในปี พ.ศ. 2473 ได้มีการย้ายสถานที่เรียน

ของนิสิตฝึกหัดครูมาเรียนที่ตึกหอวัง (ซึ่งเป็นกรีฑาสถานแห่งชาติปัจจุบันนี้) เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับนักเรียนโรงเรียนมัธยม

หอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นแล้วตามแจ้งความกระทรวง

ธรรมการ  เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2472  ลงพระนามโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัติเสนาบดี

 

การย้ายโรงเรียน

          เมื่อ พ.ศ. 2478  ทางราชการต้องการให้มีสนามกีฬาแห่งชาติ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้ว

เห็นว่าบริเวณโรงเรียนมัธยมหอวังฯ  เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ  จึงให้โรงเรียนมัธยมหอวัง ฯ 

ย้ายไปยังอาคารเรียนที่สร้างใหม่  คือตึกโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อปัจจุบันคือ  ตึก 1   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

ถนนพญาไท  เขตปทุมวันปัจจุบัน

          อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมหอวัง ฯ

                   1.  รองอำมาตย์ตรีขุนวิชาสรร      17  พฤษภาคม  2472    – 10  กันยายน    2473

                   2.  รองอำมาตย์ตรีขุนโกศลเวทย์   10  กันยายน    2473   – 19  พฤษภาคม   2474

                   3.  นายเอช เอส โอนิลล์            19  พฤษภาคม  2474    – 17  พฤษภาคม   2475

                   4.  หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช    17  พฤษภาคม  2475-     .......................... 2476

                   5.  หม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย     ……………….…..  2476     – 28  กรกฎาคม   2477

                   6.  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล       28  กรกฎาคม  2477    –   3  มกราคม     2481

 

                   กำเนิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  3  มกราคม  พ.ศ.  2481  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

ในปี พ.ศ. 2479  โรงเรียนมัธยมหอวัง ฯ ได้ขยายชั้นเรียนให้สูงขึ้น จนถึงมัธยมปีที่ 8 โดยมีแผนกวิทยาศาสตร์และแผนกภาษา

รวม 2  แผนก ในปี พ.ศ. 2481 ศาสตราจารย์หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ได้พัฒนา   งานด้านวิชาการและเปิดโอกาสให้นักเรียน

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรียกว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตร อย่างใกล้ชิดกับบรรดานิสิตคณะต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นผลอันยิ่งใหญ่ให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการอบรมสั่งสอน ทั้งวิชาการและการปกครองมากขึ้น     

                     เมื่อ พ.ศ. 2481 ทางราชการมีความจำเป็นต้องตั้ง "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา" เพื่อให้สอดคล้องกับ  

แผนการศึกษาของชาติในระยะนั้น ที่ว่าผู้ที่จะศึกษาในชั้นอุดมศึกษา จะต้องผ่านในขั้นเตรียมอุดมศึกษาก่อน  หลักสูตร 2 ปี  

ดังนั้น ม.ล.ปิ่น  มาลากุล จึงได้มอบหมายให้เป็นผู้จัดตั้ง "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา" ขึ้น   

ส่วนโรงเรียนมัธยมหอวังฯ" ก็ต้องสลายไป แต่ป้ายชื่อของโรงเรียนก็ยังคงอยู่  ณ ตึกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ตึก 1)

   

                      เมื่อ พ.ศ. 2509 บรรดานักเรียนมัธยมหอวังฯ  ที่ต้องจากกันนานกว่า  25 ปี และต่างคนก็มี

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้พบปะหารือกัน ในที่สุดได้

พร้อมใจกันจัดตั้ง "สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ขึ้น โดยมีครูจรูญ  เสตะรุจิ

เป็นนายกสมาคม ฯ และมี ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น  มาลากุล  อดีตอาจารย์ใหญ่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสมาคม ฯ ต่อมาได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ ว่า "โรงเรียนมัธยมหอวัง

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควรจะมีขึ้นอีก"  ฯพณฯ ม.ล. ปิ่น  มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สมาคม ฯ

พิจารณาที่ดินที่ลาดพร้าว ซึ่งคุณหญิงบดินทรเดชา  มอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นแห่งแรก และกรมสามัญศึกษาได้แนะนำที่ดิน

ที่กองทัพอากาศ บริจาคให้กระทรวงศึกษาธิการ ที่ กม.28  ถนนพหลโยธินเป็นแห่งที่สอง  สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง ฯได้

พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินที่ลาดพร้าว มีเงื่อนไขไม่อาจคล้อยตามได้ และที่ดินที่กองทัพอากาศดอนเมืองก็ใกล้สนามบินดอนเมือง

เกินไปไม่เหมาะสม   และกรมสามัญศึกษาได้แนะนำโรงเรียนบางเขนวิทยาเป็นแห่งที่สาม สมาคม ฯ ได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนบางเขนวิทยา

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเมื่อวันที่  9  มกราคม  2509    มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการ

ได้พิจารณาอนุมัติ โดยได้มีการประกาศเป็นทางการ คือ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบางเขนวิทยา

เป็นโรงเรียนหอวัง ประกาศ  ณ วันที่  31  มกราคม  2511  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่   27  พฤศจิกายน  2510  เป็นต้นไป

ลงนามโดย ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีอักษรย่อ ห.ว. และได้รับความช่วยเหลือ

ส่งเสริมจากสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง ฯ เป็นอย่างดียิ่ง

          จนกระทั่งเมื่อวันที่  9  มกราคม   2538 โรงเรียนหอวังได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเก้าชั้น นับเป็นอาคารเรียนหลังที่ 10  

จำเป็นต้องยุบอาคารเรียนหลังที่ 1  และ 2  เพื่อใช้พื้นที่สร้างอาคารใหม่  สามารถใช้เป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการได้เพียงพอ

แก่ความต้องการและได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชให้ใช้พระนามของ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เป็นชื่ออาคารโรงเรียน

หอวัง จึงได้มี “อาคารวชิรุณหิศ” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวหอวังเป็นล้นพ้น

 

          ปีพุทธศักราช  2551 โรงเรียนหอวัง โดยนายปลองยุทธ   อินทพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้

สร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ   สยามมกุฎราชกุมาร  (เนื้อสำริด)

และประกอบพิธีประดิษฐาน เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2551  ณ อาคารวิชริรุณหิศ ชั้น 2 

 

 

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่มาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนหอวังมีผู้อำนวยการ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

                   1.  นายดุสิต               พูนพอน                   พ.ศ. 2509 - 2521

                   2.  นายเจริญ              วงศ์พันธ์                    พ.ศ. 2521 - 2523

                   3.  นางลออศรี             ชุมวรชาต                   พ.ศ. 2523 - 2532

                   4.  นายสมพงศ์            ธรรมอุปกรณ์              พ.ศ. 2532 - 2540

                   5.  นายณรงค์              รักเดช                      พ.ศ. 2540 - 2542

                   6.  นายมนตรี              แสนวิเศษ                   พ.ศ. 2542 - 2545

                   7.  นางพิศวาส             ยุติธรรมดำรง               พ.ศ. 2545 - 2549

                   8.  นางสาวสุกัญญา       สันติพัฒนาชัย             พ.ศ. 2549 - 2550

   9.  นายปลองยุทธ         อินทพันธุ์                   พ.ศ. 2550 - 2554

   10. นายพชรพงศ์          ตรีเทพา                    พ.ศ. 2554 – 2555

   11. นายธงชาติ            วงษ์สวรรค์                 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน    

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายธงชาติ วงษ์สวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หอวัง
นายรัตนะ บัวรา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หอวัง
นางสำอางค์ เที้ยธิทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หอวัง
นายระพินธ์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หอวัง
นายสุชาติ วงศ์ยงศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หอวัง
นางเพ็ญแข วัฒนสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หอวัง

นางพิมพ์นิภา รัตน์ประโลม
นางมาลินี ชวาลไพบูลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,349
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหอวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 0257933646, 025 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บุญเรือน ชุณหะเพศย์ โทรศัพท์: 0866440450 อีเมล์: boonruen@horwang.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]