โรงเรียนหอวัง


ประวัติโรงเรียนหอวัง

 

 

 

 

ประวัติโรงเรียนหอวัง

 

           ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

 ให้สร้างตึกใหญ่ขึ้นหลังหนึ่งที่กลางทุ่งปทุมวัน  เรียกกันเป็นสามัญว่า  "ตึกหอวัง"  พระราชทานให้เป็นวัง

ที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ   สยามมกุฎราชกุมาร  ซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่

ที่ประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี และทรงเป็นพระเชษฐาร่วม

พระอุทรของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช   เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  สยามมกุฎราชกุมาร   พระองค์แรกของกรุงสยาม

ไม่ทันได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เพราะประชวรด้วยพระโรคอวัยวะภายในพระอุระพิการได้เสด็จสวรรคต

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2437  ขณะทรงมีพระชนมายุเพียง 16 พรรษา 6 เดือน 7 วัน พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 

กรมขุนเทพทวาราวดี  ซึ่งเสด็จไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเป็นปีที่ 2  ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระองค์ที่ 2

          ในปี พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็ก

ขึ้นเพื่อสอนบุตรข้าราชการและนักเรียนให้มีความรู้ในวิชาสามัญ วิชารัฐศาสตร์  พระราชนิยมและขนบธรรมเนียม

ในพระราชสำนัก แล้วส่งออกเป็น "มหาดเล็กรายงาน" ฝึกหัดการงานจนมีความสามารถ ต่อมาในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่  1  มกราคม  2453 ให้สถาปนา

"โรงเรียนมหาดเล็ก" เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยพระราชทานเงินจำนวน 982,672  บาท  47  สตางค์ ที่เหลือจากการสร้างพระบรมรูปทรงม้า เป็นเงินทุน

ในการก่อสร้างอาคารเรียน ที่ตำบลปทุมวัน เนื้อที่  1,309 ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้

                   ทิศเหนือ                   จรดถนนสระปทุม         ต่อมาคือ  ถนนพระราม 1

                   ทิศตะวันออก               จรดถนนสนามม้า          ต่อมาคือ  ถนนอังรีดูนังต์

                   ทิศใต้                       จรดถนนหัวลำโพง         ต่อมาคือ  ถนนพระราม 4

                   ทิศตะวันตก                จรดคลองสวนหลวง

          และโปรดเกล้า ฯ ให้ใช้วัง (ตึกหอวัง) เป็นที่ตั้งโรงเรียน โดยมีสภากรรมการจัดการโรงเรียนทำหน้าที่บริหารกิจการตามพระบรมราโชบาย นักเรียนที่จบจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ฯ  ก่อนออกรับราชการนั้น   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กหลวง ตามพระราชประเพณีเดิม

การสอนในชั้นต้นเปิดสอน 4 แผนก คือ แผนกข้าราชการพลเรือน หรือ รัฐประศาสนศึกษา 

ยันตรศึกษา  เวชศึกษา  และคุรุศึกษา

          ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนา       

"โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ขึ้นเป็น "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459  พร้อมกับให้โอนไปสังกัดกระทรวงธรรมการ แบ่งการสอนเป็น 4  คณะ คือ

          1.  คณะแพทยศาสตร์

          2.  คณะรัฐประศาสนศาสตร์

          3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์

          4.  คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

          ต่อมาเมื่อกระทรวงธรรมการวางระเบียบการฝึกหัดครู  เพื่อส่งเสริมวิทยฐานะของครูให้สูงขึ้น 

โดยรับเอาชั้นประกาศนียบัตร ในคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร  2 ปี และวิชาครูอีก  1 ปี

 เป็นมาตรฐานสำหรับครูวุฒิมัธยม ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2471 แผนกฝึกหัดครู จึงมีขึ้นอึกแผนกหนึ่งในคณะอักษรศาสตร์

และวิทยาศาสตร์  ผู้ที่เรียนสำเร็จได้รับประกาศนียบัตรครูมัธยม (ป.ม.) และในปี พ.ศ. 2473 ได้มีการย้ายสถานที่เรียน

ของนิสิตฝึกหัดครูมาเรียนที่ตึกหอวัง (ซึ่งเป็นกรีฑาสถานแห่งชาติปัจจุบันนี้) เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับนักเรียนโรงเรียนมัธยม

หอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นแล้วตามแจ้งความกระทรวง

ธรรมการ  เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2472  ลงพระนามโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัติเสนาบดี

 

การย้ายโรงเรียน

          เมื่อ พ.ศ. 2478  ทางราชการต้องการให้มีสนามกีฬาแห่งชาติ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้ว

เห็นว่าบริเวณโรงเรียนมัธยมหอวังฯ  เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ  จึงให้โรงเรียนมัธยมหอวัง ฯ 

ย้ายไปยังอาคารเรียนที่สร้างใหม่  คือตึกโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อปัจจุบันคือ  ตึก 1   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

ถนนพญาไท  เขตปทุมวันปัจจุบัน

          อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมหอวัง ฯ

                   1.  รองอำมาตย์ตรีขุนวิชาสรร      17  พฤษภาคม  2472    – 10  กันยายน    2473

                   2.  รองอำมาตย์ตรีขุนโกศลเวทย์   10  กันยายน    2473   – 19  พฤษภาคม   2474

                   3.  นายเอช เอส โอนิลล์            19  พฤษภาคม  2474    – 17  พฤษภาคม   2475

                   4.  หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช    17  พฤษภาคม  2475-     .......................... 2476

                   5.  หม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย     ……………….…..  2476     – 28  กรกฎาคม   2477

                   6.  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล       28  กรกฎาคม  2477    –   3  มกราคม     2481

 

                   กำเนิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  3  มกราคม  พ.ศ.  2481  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

ในปี พ.ศ. 2479  โรงเรียนมัธยมหอวัง ฯ ได้ขยายชั้นเรียนให้สูงขึ้น จนถึงมัธยมปีที่ 8 โดยมีแผนกวิทยาศาสตร์และแผนกภาษา

รวม 2  แผนก ในปี พ.ศ. 2481 ศาสตราจารย์หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ได้พัฒนา   งานด้านวิชาการและเปิดโอกาสให้นักเรียน

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรียกว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตร อย่างใกล้ชิดกับบรรดานิสิตคณะต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นผลอันยิ่งใหญ่ให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการอบรมสั่งสอน ทั้งวิชาการและการปกครองมากขึ้น     

                     เมื่อ พ.ศ. 2481 ทางราชการมีความจำเป็นต้องตั้ง "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา" เพื่อให้สอดคล้องกับ  

แผนการศึกษาของชาติในระยะนั้น ที่ว่าผู้ที่จะศึกษาในชั้นอุดมศึกษา จะต้องผ่านในขั้นเตรียมอุดมศึกษาก่อน  หลักสูตร 2 ปี  

ดังนั้น ม.ล.ปิ่น  มาลากุล จึงได้มอบหมายให้เป็นผู้จัดตั้ง "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา" ขึ้น   

ส่วนโรงเรียนมัธยมหอวังฯ" ก็ต้องสลายไป แต่ป้ายชื่อของโรงเรียนก็ยังคงอยู่  ณ ตึกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ตึก 1)

   

                      เมื่อ พ.ศ. 2509 บรรดานักเรียนมัธยมหอวังฯ  ที่ต้องจากกันนานกว่า  25 ปี และต่างคนก็มี

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้พบปะหารือกัน ในที่สุดได้

พร้อมใจกันจัดตั้ง "สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ขึ้น โดยมีครูจรูญ  เสตะรุจิ

เป็นนายกสมาคม ฯ และมี ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น  มาลากุล  อดีตอาจารย์ใหญ่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสมาคม ฯ ต่อมาได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ ว่า "โรงเรียนมัธยมหอวัง

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควรจะมีขึ้นอีก"  ฯพณฯ ม.ล. ปิ่น  มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สมาคม ฯ

พิจารณาที่ดินที่ลาดพร้าว ซึ่งคุณหญิงบดินทรเดชา  มอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นแห่งแรก และกรมสามัญศึกษาได้แนะนำที่ดิน

ที่กองทัพอากาศ บริจาคให้กระทรวงศึกษาธิการ ที่ กม.28  ถนนพหลโยธินเป็นแห่งที่สอง  สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง ฯได้

พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินที่ลาดพร้าว มีเงื่อนไขไม่อาจคล้อยตามได้ และที่ดินที่กองทัพอากาศดอนเมืองก็ใกล้สนามบินดอนเมือง

เกินไปไม่เหมาะสม   และกรมสามัญศึกษาได้แนะนำโรงเรียนบางเขนวิทยาเป็นแห่งที่สาม สมาคม ฯ ได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนบางเขนวิทยา

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเมื่อวันที่  9  มกราคม  2509    มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการ

ได้พิจารณาอนุมัติ โดยได้มีการประกาศเป็นทางการ คือ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบางเขนวิทยา

เป็นโรงเรียนหอวัง ประกาศ  ณ วันที่  31  มกราคม  2511  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่   27  พฤศจิกายน  2510  เป็นต้นไป

ลงนามโดย ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีอักษรย่อ ห.ว. และได้รับความช่วยเหลือ

ส่งเสริมจากสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง ฯ เป็นอย่างดียิ่ง

          จนกระทั่งเมื่อวันที่  9  มกราคม   2538 โรงเรียนหอวังได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเก้าชั้น นับเป็นอาคารเรียนหลังที่ 10  

จำเป็นต้องยุบอาคารเรียนหลังที่ 1  และ 2  เพื่อใช้พื้นที่สร้างอาคารใหม่  สามารถใช้เป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการได้เพียงพอ

แก่ความต้องการและได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชให้ใช้พระนามของ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เป็นชื่ออาคารโรงเรียน

หอวัง จึงได้มี “อาคารวชิรุณหิศ” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวหอวังเป็นล้นพ้น

 

          ปีพุทธศักราช  2551 โรงเรียนหอวัง โดยนายปลองยุทธ   อินทพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้

สร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ   สยามมกุฎราชกุมาร  (เนื้อสำริด)

และประกอบพิธีประดิษฐาน เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2551  ณ อาคารวิชริรุณหิศ ชั้น 2 

 

 

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่มาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนหอวังมีผู้อำนวยการ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

                   1.  นายดุสิต               พูนพอน                   พ.ศ. 2509 - 2521

                   2.  นายเจริญ              วงศ์พันธ์                    พ.ศ. 2521 - 2523

                   3.  นางลออศรี             ชุมวรชาต                   พ.ศ. 2523 - 2532

                   4.  นายสมพงศ์            ธรรมอุปกรณ์              พ.ศ. 2532 - 2540

                   5.  นายณรงค์              รักเดช                      พ.ศ. 2540 - 2542

                   6.  นายมนตรี              แสนวิเศษ                   พ.ศ. 2542 - 2545

                   7.  นางพิศวาส             ยุติธรรมดำรง               พ.ศ. 2545 - 2549

                   8.  นางสาวสุกัญญา       สันติพัฒนาชัย             พ.ศ. 2549 - 2550

   9.  นายปลองยุทธ         อินทพันธุ์                   พ.ศ. 2550 - 2554

   10. นายพชรพงศ์          ตรีเทพา                    พ.ศ. 2554 – 2555

   11. นายธงชาติ            วงษ์สวรรค์                 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน    

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายธงชาติ วงษ์สวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หอวัง
นางสำอางค์ เที้ยธิทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หอวัง
นายระพินธ์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หอวัง
นายสุชาติ วงศ์ยงศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หอวัง
นางเพ็ญแข วัฒนสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หอวัง

นางอรทัย ด่านศิริวุฒิ
นางจันทรรัตน์ ยี่รัญศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหอวัง โทรศัพท์: 0257933646, 025 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บุญเรือน ชุณหะเพศย์ โทรศัพท์: 0866440450 อีเมล์: boonruen@horwang.ac.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ