โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประวัติโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

 

ประวัติโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

     โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนสหศึกษาเดิม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต2 ตั้งอยู่ใน ชุมชนตลาดใหม่ดอนเมืองริมคลอง เปรมประชากร ด้านทิศตะวันตกที่อยู่ เลขที่ 153/34 หมู่ 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 35 ไร่ ซึ่งคุณกร จาตุรจินดาได้บริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ พร้อมเงินสด 200,000 บาท ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศ ให้จัดตั้งโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ขึ้นเปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน ช่วงแรกได้อาศัยอาคารโรงเรียน ตลาดใหม่ ทำการสอน มีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครู และ มูลนิธิจาตุรจินดาขึ้น โดยมีนายเทพ จาตุรจินดา เป็นประธาน

พ.ศ. 2524 มีอาคารเรียน 4 ชั้นเป็นอาคารแรก และเปิดสอนมัธยมปีที่ 1-3 จำนวน 24 ห้องเรียน พ.ศ.2525ได้เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มห้องเรียนห้องเรียน พร้อมตั้งสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนขึ้น
พ.ศ.2529 - 2530 ได้รับหนังสือชมเชยการพัฒนาโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2531 ได้รับ หนังสือจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น
พ.ศ.2532 - 2533 ได้คัดเลือก เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
พ.ศ. 2534 ขยาย ห้องเรียนจนครบโดยยึดหลักของกรมสามัญศึกษาเป็นหลัก
พ.ศ.2541-2543 มีการนำระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในด้านการเรียน การสอน
พ.ศ.2544 ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นจากกรมสามัญศึกษา
ในระดับ A3
พ.ศ.2546 ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
โรงเรียน ในเขตดอนเมือง นำร่องเข้าโครงการ โรงเรียนในฝัน (LabSchools) ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน ต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จากสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2550 ได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) อยู่ในระดับดีขึ้นไป
พ.ศ. 2551 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้ผ่านการประเมินจากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลงานดีเด่น โครงการ สัมมนาผลงานที่ประสบผลสำเร็จ สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2 ที่มีผลงานดีเด่นด้านห้องเรียนคุณภาพ

พ.ศ.2552

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดการเรียนการสอนแบบการบริหารจัดการและการเรียน
การสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนดีเยี่ยมของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับเหรียญทอง

  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง มีผู้เข้าสอบสูงสุดติดอันดับ 6 ของ
ประเทศและมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ
"5 ธันวา มหาราช" จำนวนสูงสุดในเขตดอนเมืองทุกปี
  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Admission) สูงสุดในเขตดอนเมือง
  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีไทย ของสำนักงาน เขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 2
พ.ศ. 2555 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้รับโล่เกียรติยศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปี 2555 จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายรังสรรค์ นกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา
นายอดิศักดิ์ มีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา
นายเรวัช สำลีอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา
นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา

นางปมณฑ์ สุภาพักตร์
นางสมประสงค์ ภานุพินทุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,100
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070 อีเมล์: dmjschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา ธรรมนิตย์สกุล โทรศัพท์: 0897813759 อีเมล์: sukanae@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]