โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประวัติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก่อกำเนิดขึ้นในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่ง ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๕     

คือวาระเฉลิมฉลอง  ๖๐  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่  ๙) 

โดยกรมสามัญศึกษา มีโครงการจัดตั้ง          โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  (๗๒ ห้องเรียน)  จำนวน  ๙  โรงเรียน

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

                        ด้วยการติดต่อประสานงานของคุณหญิงสุชาดา    ถิระวัฒน์   ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  คุณขนิษฐา  หาญอุตสาหะ  ศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คุณชูเกียรติ  ลิ่มอรุณ ผู้จัดการหมู่บ้านสัมมากร ได้ติดต่อประสานงานกับ ดร.โกวิท  วรพิพัฒน์  อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินจนเป็นที่พอใจ  กรมสามัญศึกษาได้รับ           พระราชทานที่ดิน  จำนวน  ๑๔  ไร่  ๑  งาน  ๔๔ ตารางวา  

ในหมู่บ้านสัมมากร อันเป็นที่ดินทรัพย์สิน   ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

โดยนายเผดิม   สุวรรณโพธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้ดำเนินการ      

ทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่  ๒๑๙๘๖๑  เล่มที่  ๒๑๔๗  อันเป็นที่ดินในบริเวณหมู่บ้าน  สัมมากร  ถนนรามคำแหง  

แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง

                        กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๓๕   โดยใช้ชื่อว่า  “เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๒”   

ต่อมากรมสามัญศึกษา   ได้มีคำสั่งที่  ๑๗๒๔/๒๕๓๕            สั่ง   ณ   วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๓๕    ให้นายเผดิม   สุวรรณโพธิ์   

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๒      

อีกหน้าที่หนึ่งพร้อมได้จัดสรรงบประมาณปี  ๒๕๓๕    ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๓๖ และปีงบประมาณ  ๒๕๓๗  จำนวน  ๙๖  ล้านบาท  

เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ   เป็นตึก  ๗ ชั้น   มี  ๑๐๔   ห้องเรียน           พร้อมทั้งห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

รวมทั้งครุภัณฑ์ประจำห้อง อาคารอเนกประสงค์สูง  ๓  ชั้น  พร้อมห้องประชุม สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานและสนามบาสเกตบอล

                        ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนพี่เลี้ยง      โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัคร     นักเรียนรุ่น ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ จำนวน  ๔๗๒  คน และดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๕     เป็นต้นมาโดยอาศัยอาคารสถานที่  

ครุภัณฑ์  อุปกรณ์บางส่วนของโรงเรียนพี่  การบริหารการเรียนการสอน และการบริหารงานบุคล  โดยการนำของผู้อำนวยการเผดิม  สุวรรณโพธิ์ 

และด้วยการสนับสนุน อย่างดียิ่งของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซึ่งได้ร่วมใจกัน

ก่อตั้งเป็นคณะกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียน

                        ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๓๕  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติว่า        “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ”       

จึงให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๒   เป็น  “โรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นางนภาภรณ์ พันธ์ครุธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นางอารีรัตน์ อินทุมาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายวีระ ศรีละออ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายกลงกรณ์ สังข์สา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นายฐิติศักดิ์ ศรีอำไพ
นายเผด็จ กีรติบรรหาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,192
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 025141403 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพิสัย พงษ์ธนู โทรศัพท์: 0881928756 อีเมล์: phongthanoo_oat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]