โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ประวัติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก่อกำเนิดขึ้นในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่ง ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๕     

คือวาระเฉลิมฉลอง  ๖๐  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่  ๙) 

โดยกรมสามัญศึกษา มีโครงการจัดตั้ง          โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  (๗๒ ห้องเรียน)  จำนวน  ๙  โรงเรียน

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

                        ด้วยการติดต่อประสานงานของคุณหญิงสุชาดา    ถิระวัฒน์   ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  คุณขนิษฐา  หาญอุตสาหะ  ศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คุณชูเกียรติ  ลิ่มอรุณ ผู้จัดการหมู่บ้านสัมมากร ได้ติดต่อประสานงานกับ ดร.โกวิท  วรพิพัฒน์  อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินจนเป็นที่พอใจ  กรมสามัญศึกษาได้รับ           พระราชทานที่ดิน  จำนวน  ๑๔  ไร่  ๑  งาน  ๔๔ ตารางวา  

ในหมู่บ้านสัมมากร อันเป็นที่ดินทรัพย์สิน   ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

โดยนายเผดิม   สุวรรณโพธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้ดำเนินการ      

ทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่  ๒๑๙๘๖๑  เล่มที่  ๒๑๔๗  อันเป็นที่ดินในบริเวณหมู่บ้าน  สัมมากร  ถนนรามคำแหง  

แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง

                        กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๓๕   โดยใช้ชื่อว่า  “เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๒”   

ต่อมากรมสามัญศึกษา   ได้มีคำสั่งที่  ๑๗๒๔/๒๕๓๕            สั่ง   ณ   วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๓๕    ให้นายเผดิม   สุวรรณโพธิ์   

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๒      

อีกหน้าที่หนึ่งพร้อมได้จัดสรรงบประมาณปี  ๒๕๓๕    ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๓๖ และปีงบประมาณ  ๒๕๓๗  จำนวน  ๙๖  ล้านบาท  

เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ   เป็นตึก  ๗ ชั้น   มี  ๑๐๔   ห้องเรียน           พร้อมทั้งห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

รวมทั้งครุภัณฑ์ประจำห้อง อาคารอเนกประสงค์สูง  ๓  ชั้น  พร้อมห้องประชุม สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานและสนามบาสเกตบอล

                        ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนพี่เลี้ยง      โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัคร     นักเรียนรุ่น ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ จำนวน  ๔๗๒  คน และดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๕     เป็นต้นมาโดยอาศัยอาคารสถานที่  

ครุภัณฑ์  อุปกรณ์บางส่วนของโรงเรียนพี่  การบริหารการเรียนการสอน และการบริหารงานบุคล  โดยการนำของผู้อำนวยการเผดิม  สุวรรณโพธิ์ 

และด้วยการสนับสนุน อย่างดียิ่งของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซึ่งได้ร่วมใจกัน

ก่อตั้งเป็นคณะกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียน

                        ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๓๕  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติว่า        “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ”       

จึงให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๒   เป็น  “โรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นางนภาภรณ์ พันธ์ครุธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นางอารีรัตน์ อินทุมาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายวีระ ศรีละออ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายกลงกรณ์ สังข์สา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นางพิมพ์ใจ โสรัจจ์
นางวิไลวรรณ เต็มสังข์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 025141403 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วุฒิศักดิ์ นารีเลิศ โทรศัพท์: 086-325-6894 อีเมล์: vudtisak_ntun@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]