โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ประวัติโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ราชวินิตบางแก้ว

ที่มานี้เพราะนี้คือโรงเรียนของเรา ขอให้ช่วยกันดูแลให้ดี

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาดาร ร่มเกล้า ๙ มีนาคม ๒๕๑๖

                        ด้วยเพราะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
มีพระดำริจะขยายโรงเรียนราชวินิต ซึ่งเปิดสอนในระดับประถมศึกษาเท่านั้นให้กว้างขวางและเปิดสอนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ก็ติดขัดที่เนื้อที่ของโรงเรียนมีจำกัดจะขยายต่อไปอีกมิได้

                     ดังนั้นต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ นายสุขุมและคุณหญิงจันทร์ฟอง ถิระวัฒน์ ดหบดีผู้มัความสนใจ 
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติมีจิตศรัทธาที่จะสร้างสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป
จึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินในบริเวณหมู่บ้านเมืองแก้วซึ่งตั้งอยู่ที่กิโลเมตร ๗.๗ ฝั่งขวาของถนนบางนา - ตราด
จำนวน ๓๐ ไร่
                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินแปลงนี้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาและได้พระราชทานนามว่า

" ราชวินิตบางแก้ว " 

                   ประจักพยานที่ยืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ในความเจริญเติบโตของ
 ราชวินิตบางแก้ว ตลอดมาคือการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด อาคารเรียนถาวรถึง ๘ ครั้ง ดังนี้

                     เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๖
                 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน
 มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร " ร่มเกล้า "
 เป็นอาคารเรียนหลังแรกและทรงปลูกต้นประดู่แดง
 เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ ประจำโรงเรียน

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเรียน
หลังที่ ๒ อาคาร " บงกชมาศ "
และทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้น กันเกรา ไว้เป็นที่ระลึก

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ ๓
อาคาร " ราชวิธานค์ " ได้ทรงปลูกต้นพะยอม ไวัเป็นที่ระลึก

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๕
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงเปิดอาคารหลังที่ ๔ อาคาร
" เฉลิมพระเกียรติ " และ " เรือนพยาบาล สุขุม - จันทร์ฟอง ถิรวัฒน์ "
ได้ทรงปลูกต้นประดู่แดงไวัเป็นที่ระลึก

  ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๐
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร
  เสด็จพระราชดำเนิน แทนพนะองค์ มาทรงเปิด
  อาคารเรียน " อาคารสิริยาคาร " " อาคารเฉลิมพระเกียรติ "
  " อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงเรียน" ได้ทรงปลูกต้นประดู่แดงไวัเป็นที่ระลึก

  ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๓
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธีเปิด
  " ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราช "
  " ศูนย์คอมพิวเตอร์การเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติ "
  " R.W.B. International Resource Center " 

  ได้ทรงปลูกต้นปาริชาตไวัเป็นที่ระลึก

  ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด   " อาคาร ๔๘ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ "
   ได้ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร ไวัเป็นที่ระลึก

ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเปิด
" อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา "
" ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครองราช ๖๐ ปี "
ได้ทรงปลูกต้นสาละ ไวัเป็นที่ระลึก

ชาวราชวินิตบางแก้ว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานทุนการศึกษา โล่ และรางวัลแก่นักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน เป็นประจำทุกปี
ทำให้ทุกคนในราชวินิตบางแก้ว ซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้
เพราะแสดงให้เห็นน้ำพระทัยเมตตาอาทรต่อชาวราชวินิตบางแก้ว
นับเป็นเกียรติสูงสุด ในชีวิตที่น้อยคนจะมีโอกาสได้รับ

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้ยึคมั่นในอุดมการณ์
ที่จะสั่งสอนอบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็น คนดี
สมกับที่ได้รับพระราชทานนามว่า

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายบุญชู หวิงปัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว
นางสุวธิดา เกิดโต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว
นายบุญมา เล็กเริงสินธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว
นางวันทนา วงศ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว
นายโสภณ มหาบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว

นางวันทนีย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

226
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-2316-6313 อีเมล์: rwb@rwb.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอิศราพงษ์ พละสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0818051955 อีเมล์: aj.nui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]