โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ประวัติโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ราชวินิตบางแก้ว

ที่มานี้เพราะนี้คือโรงเรียนของเรา ขอให้ช่วยกันดูแลให้ดี

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาดาร ร่มเกล้า ๙ มีนาคม ๒๕๑๖

                        ด้วยเพราะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
มีพระดำริจะขยายโรงเรียนราชวินิต ซึ่งเปิดสอนในระดับประถมศึกษาเท่านั้นให้กว้างขวางและเปิดสอนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ก็ติดขัดที่เนื้อที่ของโรงเรียนมีจำกัดจะขยายต่อไปอีกมิได้

                     ดังนั้นต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ นายสุขุมและคุณหญิงจันทร์ฟอง ถิระวัฒน์ ดหบดีผู้มัความสนใจ 
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติมีจิตศรัทธาที่จะสร้างสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป
จึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินในบริเวณหมู่บ้านเมืองแก้วซึ่งตั้งอยู่ที่กิโลเมตร ๗.๗ ฝั่งขวาของถนนบางนา - ตราด
จำนวน ๓๐ ไร่
                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินแปลงนี้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาและได้พระราชทานนามว่า

" ราชวินิตบางแก้ว " 

                   ประจักพยานที่ยืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ในความเจริญเติบโตของ
 ราชวินิตบางแก้ว ตลอดมาคือการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด อาคารเรียนถาวรถึง ๘ ครั้ง ดังนี้

                     เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๖
                 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน
 มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร " ร่มเกล้า "
 เป็นอาคารเรียนหลังแรกและทรงปลูกต้นประดู่แดง
 เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ ประจำโรงเรียน

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเรียน
หลังที่ ๒ อาคาร " บงกชมาศ "
และทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้น กันเกรา ไว้เป็นที่ระลึก

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ ๓
อาคาร " ราชวิธานค์ " ได้ทรงปลูกต้นพะยอม ไวัเป็นที่ระลึก

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๕
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงเปิดอาคารหลังที่ ๔ อาคาร
" เฉลิมพระเกียรติ " และ " เรือนพยาบาล สุขุม - จันทร์ฟอง ถิรวัฒน์ "
ได้ทรงปลูกต้นประดู่แดงไวัเป็นที่ระลึก

  ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๐
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร
  เสด็จพระราชดำเนิน แทนพนะองค์ มาทรงเปิด
  อาคารเรียน " อาคารสิริยาคาร " " อาคารเฉลิมพระเกียรติ "
  " อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงเรียน" ได้ทรงปลูกต้นประดู่แดงไวัเป็นที่ระลึก

  ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๓
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธีเปิด
  " ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราช "
  " ศูนย์คอมพิวเตอร์การเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติ "
  " R.W.B. International Resource Center " 

  ได้ทรงปลูกต้นปาริชาตไวัเป็นที่ระลึก

  ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด   " อาคาร ๔๘ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ "
   ได้ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร ไวัเป็นที่ระลึก

ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเปิด
" อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา "
" ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครองราช ๖๐ ปี "
ได้ทรงปลูกต้นสาละ ไวัเป็นที่ระลึก

ชาวราชวินิตบางแก้ว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานทุนการศึกษา โล่ และรางวัลแก่นักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน เป็นประจำทุกปี
ทำให้ทุกคนในราชวินิตบางแก้ว ซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้
เพราะแสดงให้เห็นน้ำพระทัยเมตตาอาทรต่อชาวราชวินิตบางแก้ว
นับเป็นเกียรติสูงสุด ในชีวิตที่น้อยคนจะมีโอกาสได้รับ

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้ยึคมั่นในอุดมการณ์
ที่จะสั่งสอนอบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็น คนดี
สมกับที่ได้รับพระราชทานนามว่า

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว
นางกฤชภอร มอญใต้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว
นางลมัย เฉลยสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว
นางสุวธิดา เกิดโต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว
นายณัทสิต จตุพรจิรกฤต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว

นายมติ ราชรักษ์
นางสาวศิริพร แก้วพวง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,964
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-2316-6313 อีเมล์: rwb@rwb.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอิศราพงษ์ พละสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0818051955 อีเมล์: aj.nui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]