• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติ

  โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

            โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130 มีพื้นที่เดิมจำนวน 42 ไร่ ปัจจุบันคงเหลือ 39 ไร่ 84 ตารางวา เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะหายไปในแม่น้ำ โรงเรียนนี้ได้กำเนิดมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิ        ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัดโรงเรียน ของมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน                 เพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ปราศจากเชื้อ  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2505 และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  จำนวน  1  ล้านบาท  เพื่อการนี้ โดยให้สร้างอาคารในวงเงิน      5 แสนบาท และอีก 5 แสนบาท ใช้สำหรับดำเนินกิจการของโรงเรียน โดยได้ดำเนินการสร้างบนที่ดิน      ราชพัสดุ จำนวน 32 ไร่ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2506 จดทะเบียนเป็น โรงเรียนราษฎร์ ชื่อว่า       โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชา นุเคราะห์มีมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์   เป็นเจ้าของและท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัดโรงเรียนเป็นผู้จัดการ      บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนเหล่านี้ทรงรับเป็นนักเรียน ในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่ประจำที่โรงเรียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2507 และโรงเรียนได้ถือเอาวันนี้เป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน และในปีการศึกษา 2508 โรงเรียนได้รับนักเรียนไป-กลับในท้องถิ่นเข้ามาเรียนด้วย        ตามพระราชกระแสรับสั่ง

            ในปี พ.ศ. 2513 เมื่อโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา   มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการการจัดโรงเรียน ราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชานุเคราะห์ และคณะกรรมการจัดโรงเรียน เห็นว่าในปี พ.ศ. 2514      จะมีนักเรียนซึ่งเป็นบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  7 จะต้องเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หากส่งไปเรียนต่อที่อื่นเกรงว่า จะเป็นปมด้อยแก่นักเรียนเหล่านี้  และต้องเดินทางไปเรียนไกลจะไม่ปลอดภัยแก่ตัวนักเรียน ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา  มาลากุล  ณ  อยุธยา  จึงขอให้ กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อสร้างโรงเรียนรัฐบาลในมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์     เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา   เพื่อรองรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่ในขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการ  การสร้าง โรงเรียน 9  ทิศ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ   และสนองพระมหากรุณาธิคุณขออนุมัติแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้กรมวิสามัญศึกษาดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลางขึ้นบนที่ราชพัสดุ  ด้านทิศตะวันออกของถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณโรงเรียนปัจจุบัน) โดยขอแลกที่ดินของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน  10  ไร่   กับที่ดินของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 40 ไร่ เพื่อจัดสร้างโรงเรียนตามที่กรมวิสามัญศึกษาต้องการโดยนายก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษาเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังแรก (อาคารรัชดาภิเษก 1  แบบพิเศษขนาด 8 ห้องเรียน) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514  พร้อมกันนี้ได้ก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน 2 หลัง และห้องส้วม 1 หลัง และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนราชประชาสมาสัยรัชดาภิเษก”   กรมวิสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายวิเชียร  ดารายนต์  ครูใหญ่โรงเรียนราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชานุเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนราชประชาสมาสัยรัชดาภิเษก อีกตำแหน่งหนึ่ง เนื่องจากในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกมีอุปสรรคในการก่อสร้างมาก เช่น ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างไม่ยอมย้ายออกจากที่ดิน ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นมากทำให้การก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ในปีการศึกษา 2517 ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา  มาลากุล ณ อยุธยา จึงขอยืมตัว นายกิตติ พวงเกษม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มาช่วยราชการเป็นผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชานุเคราะห์ และปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนราชประชาสมาสัยรัชดาภิเษก อีกตำแหน่งหนึ่ง และได้ขออนุญาต นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (กรมวิสามัญศึกษา) ให้คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชานุเคราะห์ และปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนราชประชาสมาสัยรัชดาภิเษก อีกตำแหน่งหนึ่ง  ต่อมาได้ขอโอนนายกิตติ พวงเกษม มาสังกัดกรมสามัญศึกษา  คุณหญิงสุชาดา   ถิระวัฒน์  และนายกิตติ พวงเกษม มาสังกัดกรมสามัญศึกษา คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ และนายกิตติ  พวงเกษม ได้ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกจนประสบความสำเร็จด้วยดี พร้อมทั้งได้ปรับปรุงบริเวณ สร้างรั้ว และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ จนเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดดำเนินการได้  ในปีการศึกษา 2518

             เมื่อการก่อสร้างอาคารรัชดาภิเษก 1 และส่วนประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล  ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัดโรงเรียน ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน แต่เผอิญทรงประชวรในระยะเวลาใกล้เคียงกับที่ทรงพระมหากรุณารับเชิญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ แต่เมื่อถึงวันกำหนดที่จะเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชภาระจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปบำรุงขวัญทหารหาญที่ป้องกันประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาเสด็จแทนพระองค์   เมื่อวันที่  14  เมษายน  2518  ในการเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนในครั้งนี้ ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัดโรงเรียนได้เจรจาขอที่ดินที่ติดกับถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนราชประชาสมาสัยรัชดาภิเษก  จำนวน 3 ไร่ จากกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าฯ นายประชุม  รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ยินยอมสละที่ดินโดยพระราชกุศลแก่โรงเรียน  ทำให้เนื้อที่ของโรงเรียนรวมทั้งหมดเป็น 42 ไร่ 3 งาน  ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้ก่อสร้างประตูทางเข้าด้านติดกับถนนสุขสวัสดิ์  และก่อสร้างรั้วโดยรอบ ดังที่เป็นในปัจจุบันและในปีการศึกษา  2518 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดซึ่งฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มาเรียนที่โรงเรียนราชประชาสมาสัย รัชดาภิเษก โดยเปิดทำการสอนในหลักสูตรมัธยมแบบประสม

             ต่อมาโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนราชประชาสมาสัยรัชดาภิเษก เป็นโรงเรียนราชประชาสมาสัย  ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชานุเคราะห์ตามพระราชกระแสรับสั่ง  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 (อาคารรัชดาภิเษก 2 ) หอประชุมและโรงฝึกงาน 1 ในปีงบประมาณ 2519   เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัดโรงเรียนได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี เปิดอาคารเรียนหลังที่ 2 (อาคารรัชดาภิเษก 2) หอประชุมและโรงฝึกงาน1 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ  พระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังที่ 2 (อาคารรัชดาภิเษก 2) หอประชุมและโรงฝึกงาน 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2521

            ในปี พ.ศ. 2526  ด้วยพระบารมี พระราโชบาย และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมสามัญศึกษาและกรมพลศึกษา ได้ร่วมกันจัดสร้างสนามกีฬารวมพร้อมอัฒจันทร์
  ในโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อให้ใช้เป็นที่ฝึกพลศึกษา แข่งขันกีฬาของนักเรียนและประชาชนทั่วไป เมื่อการก่อสร้างเสร็จแล้ว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์มาประกอบพิธีเปิดสนามกีฬารวมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2527

            ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระราชานุเคราะห์”  เป็น “โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์” เช่นเดียวกับ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2514 จนถึงปี พ.ศ. 2535 ในการบริหารโรงเรียน ทางพฤตินัยถือว่า โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนเดียวกัน มีผู้บริหารคนเดียวกัน แต่ทางนิตินัย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการบริหารเช่นเดียวกันกับโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป แต่มีคณะกรรมการโรงเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการโรงเรียนนี้เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินกิจการในฐานะโรงเรียนราษฎร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

            ในปี พ.ศ. 2536  โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนแยกจาก โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ การบริหารโรงเรียนจึงแยกออกจากกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

             นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมสามัญศึกษาแล้ว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้รับมอบหมายจากกรมการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนแบบชั้นเรียน โดยจัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่ราชประชาสมาสัย ขึ้นในปีการศึกษา 2522 และจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสามัญ วิธีเรียนด้วยตนเอง โดยจัดตั้งหน่วยการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอกโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้นในปีการศึกษา 2528 ในปัจจุบัน การจัดการศึกษานอกโรงเรียนทั้ง 2 ประเภท ได้โอนกลับคืนให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ และในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น แต่เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการประเมินคุณภาพ และสภาพในการจัดการศึกษา โดยองค์รวมนั้นขอให้เป็นศูนย์การศึกษามารวมในสถาบันหลัก

             ปัจจุบันโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาสมุทรปราการ เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ โดยมีนายเสกสัณห์  กิจวรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-10 12:04:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนิตยา มั่นชำนาญ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจุฬารัตน์ ธัญญะกิจไพศาล

 • นางณัฎฐิณี อ๊อกกังวาลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,435
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 4635764 อีเมล์: administrator@rpr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พรทิพย์​ วัฒนา​ดิลก​กุล​ โทรศัพท์: 0891203882 อีเมล์: Pwdk2506​@rpr.ac.th​
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]