• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. นายณัฏฐพงษ์                มาลีเศรษฐ์                            ประธานนักเรียน

  2. นางสาวพิมลวรรณ          ผูกชอบ                                 รองประธานนักเรียน

  3. นายธีระพันธุ์                 เมธากุลวณิชย์                         รองประธานนักเรียน

  4. นางสาวศสิธร               รัตนไพ                                  หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

  5. นางสาวชุติมา               พรมศร                                  รองหัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

  6. นางสาวศศินา               เหล่าทอง                              รองหัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

  7. นางสาววิยะริน              คำรัง                                    หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

  8. นางสาวชวกรณ์             สอนสะอาด                            รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

  9. นางสาวอาทิตยา           สุขล้อม                                 รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

  10. นางสาวจารุพรรณ          จันทร์รอด                             หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  11. นางสาวปภัสรา              แจ้งสุทิมล                            รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  12. นางสาวรัศมี                 อินทร์นอก                             รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  13. นางสาวพรปวีณ์            สุขพงษ์ไทย                          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  14. นางสาววรรณารัตน์        เนติเลิศศักดิ์                          รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  15. นายธีรภัทร์                 จูละพันธ์                                รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  16. นายสุทธิพัฒน์             แผนเจริญ                              หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  17. นางสาวสุพรรณิการ์       พันสนิท                                รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  18. นางสาวกมลฉัตร           เลาะเด                                 รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  19. นางสาวตวงรัตน์            เปลื้องกลาง                          หัวหน้าฝ่ายสวัสดิ์การ

  20. นายพันธกานต์               นรสาร                                รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิ์การ

  21. นางสาวสุภัสสรา            รัตนโสภากุล                         รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิ์การ

  22. นายธนเดช                      รัตนอุบลคุณ                      หัวหน้าฝ่ายกีฬา

  23. นายวีรวัจน์                      หทัยวสีวงศ์                        รองหัวหน้าฝ่ายกีฬา

  24. นายกิตติภูมิ                    สงศรี                                รองหัวหน้าฝ่ายกีฬา

  25. นายคัมภีร์                       มีลาภซึ้ง                           หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกาณ์

  26. นายณัฐพล                     บุญประคอง                        รองหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกาณ์

  27. นางสาวธัญชนก             พิมพ์ภูธร                             รองหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกาณ์

  28. นายพีรณัฐ                      พุกลิ่น                              หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  29. นายกฤษกร                    มั่งคั่ง                                รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  30. นายอธิการ                     พรมมาตย์                          รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  31. นายนครินทร์                   วิบูลเพ็ง                            หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  32. นายรัตนชัย                     สุรการ                              รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  33. นายประกาศิต                ปานเนตร                            รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-10 12:04:47 น.

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 4635764 อีเมล์: administrator@rpr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พรทิพย์​ วัฒนา​ดิลก​กุล​ โทรศัพท์: 0891203882 อีเมล์: Pwdk2506​@rpr.ac.th​
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]