• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.    ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  2.    ส่งเสริมการปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4.    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น มีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

  5.    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  6.    ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นฐานสู่มาตรฐานสากล

  7.   ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่มาตรฐานสากล

  8.   ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  9.   ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  10. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการพิเศษด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษาและโครงการพิเศษด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  เป้าประสงค์

                                       1.    ผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  2.    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4.    ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น มีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

  5.    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  6.    ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  7.   บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่มาตรฐานสากล

  8.   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  9.   ดำเนินงานตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  10. ดำเนินงานโครงการพิเศษด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษาและโครงการพิเศษด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:13:36 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเฉลิมพล ตาแก้ว

 • นายภารดา ศิลป์ชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,741
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 4635764 อีเมล์: administrator@rpr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีกร พินธิระ โทรศัพท์: 0817732577 อีเมล์: dow2514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]