• แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ในการจัดการศึกษาระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565)

                                            กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

                                            กลยุทธ์ที่ 2   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

                                            กลยุทธ์ที่ 3   สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

                                            กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                                            กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย เน้นการมีส่วนร่วม

                                            กลยุทธ์ที่ 2   น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-10 12:04:47 น.

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 4635764 อีเมล์: administrator@rpr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พรทิพย์​ วัฒนา​ดิลก​กุล​ โทรศัพท์: 0891203882 อีเมล์: Pwdk2506​@rpr.ac.th​
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]