โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

  1.นางสาวเจนจิรา          บัวงาม                            ประธานนักเรียน

  2.เด็กชายอนพัทธ์         เกตุสกุล                          รองประธาน

  3.เด็กหญิงชนมน           กลั่นสมุทร                      รองประธาน

  4.เด็กหญิงธนัชพร          ผ่องแผ้ว                        กรรมการ

  5.เด็กชายปุณณวัชร        เกสร                             กรรมการ

  6.เด็กหญิงสุดารัตน์                                            กรรมการ

  7.เด็กชายธนรักษ์           กมลฉ่ำ                          กรรมการ

  8.เด็กชายเมธา                                                 กรรมการ

  9.เด็กหญิงกรรณิการ์        จาบถนอม                     กรรมการ

  10.เด็กชายวงศกร           ปิยะมโนธรรม                 กรรมการ

  11.เด็กหญิงจุฑารัตน์        เมืองพันธ์                     กรรมการ

  12.เด็กหญิงนันทกานต์     จันทกรณ์                      กรรมการและเลขานุการ

  หน้าที่  ดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย            

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-09 10:19:47 น.

โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 028484380 อีเมล์: sutheera.go@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธัมนูญ อุ่นศิริ โทรศัพท์: 0810053190 อีเมล์: aunsirinoon@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]