โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

  1.นายอัครพล                ประทุมมา                           ประธานนักเรียน

  2.นางสาวสุดารัตน์                                                  รองประธาน

  3.นายปุณณภพ              สุวรรณ                               รองประธาน

  4.เด็กชายอัครชัย            จันทร์รอด                           กรรมการ

  5.เด็กชายบูรพา              บุญแช่ม                             กรรมการ

  6.เด็กชายปุณณวัชร         เกสร                                 กรรมการ

  7.เด็กชายเพชรทอง                                                กรรมการ

  8.เด็กหญิงกันจิกา           อ่วมสอาด                           กรรมการ

  9.เด็กหญิงกานดา                                                   กรรมการและเลขานุการ

      หน้าที่  ดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย            

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-04 13:17:50 น.

โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 028484380 อีเมล์: sutheera.go@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธาทิพย์ ชื่นผล โทรศัพท์: 0873583426 อีเมล์: kenichi_matsuyame@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]