โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • ระเบียบการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและบุคลากร
  โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

  1. เวลาในการปฏิบัติราชการ

            1.1 มาถึงโรงเรียนอย่างช้าเวลา 08.00 น. โรงเรียนเข้าเวลา 08.15 น.

            1.2 เมื่อเข้ามาในโรงเรียนถือว่าเป็นการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ

            1.3 ไม่ควรรับประทานอาหารเช้าในห้องเรียนขณะที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่

            1.4 เวลากลับหลังจากเลิกแล้ว คือถ้าไม่ใช่วันที่ปฏิบัติหน้าที่เวรให้กลับตั้งแต่ 16.15 น. เป็นต้นไป ถ้าปฏิบัติหน้าที่เวรกลับเวลา 16.30 แต่ถ้ายังมีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนรอจนกระทั่งนักเรียนกลับหมดแล้ว

  2. การลาหยุดราชการ

            2.1 การลากิจ จะต้องลาล่วงหน้า เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการแล้ว จึงจะหยุดราชการได้

            2.2 การลาป่วยให้แจ้งผู้บริหารทราบในช่วงเช้าก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อจัดครูสอนแทนและยื่นใบลาในช่วงเช้าของวันที่มาทำการหลังครบกำหนดการลา

            2.3 การยื่นใบลาให้ยื่นต่อฝ่ายธุรการและฝ่ายธุรการตรวจสอบและเสนอผู้อำนวยการเพื่อการอนุมัติ

            2.4 เมื่อหยุดราชการไปโดยไม่แจ้งสาเหตุให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบโดยตรง เมื่อมาปฏิบัติราชการหลังจากหยุดไปแล้วไม่ยื่นใบลาตามกำหนดถือว่าขาดราชการ

  3. การออกนอกบริเวณโรงเรียน

            3.1 เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องขออนุญาตผู้บริหารและบันทึกลงสมุดขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาและกลับในเวลาที่กำหนด

            3.2 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในขณะที่มีชั่วโมงปฏิบัติการสอนควรหลีกเลี่ยง แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแทน

   

  https://www.picz.in.th/image/OqR5Lu

  https://www.picz.in.th/image/OqRjXP

  https://www.picz.in.th/image/OqRsWk

  https://www.picz.in.th/image/OqR21v


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-04 13:17:50 น.

โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 028484380 อีเมล์: sutheera.go@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธาทิพย์ ชื่นผล โทรศัพท์: 0873583426 อีเมล์: kenichi_matsuyame@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]