โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ประวัติโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

 

 

      ประวัติโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

     โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 กันยายน  พ.ศ. 2476 โดยมี นายจำลอง  ยวดลาด เป็นครูใหญ่ โดยเปิดทำการสอนตั่งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

      ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ท่านเจ้าคุณพระปรีชาเฉลิม เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้ชักชวนประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อซื้อที่ดินด้านทิศใต้ของวัดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา เป็นที่ก่อตั้งอาคารเรียนถาวรหลังแรกขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยใช้เงิน กศศ.(กองสลากกินแบ่งรัฐบาล) จำนวน 1,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสามัญศึกษา 505 (พิเศษ) เป็นตึก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2476

     ในปี พ.ศ. 2504 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้รับความอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตามการขยายการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2503 ขยายการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยเริ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2507

     ในปี พ.ศ. 2506 ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2503กำหนดให้ตำบลบางศรีเมือง เป็นเขตการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ รับผิดชอบเขตบริการตำบลบางศรีเมือง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

     ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

     ปี พ.ศ. 2541 พระเทพปริยัติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้พัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ โดยบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 พิเศษจำนวน 1 หลัง รวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เริ่มสร้างเมื่อ 15 มีนาคม 2541 แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2541

    พ.ศ.2552 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนในฝันรุ่น 2 และโรงเรียนดีใกล้บ้าน

พ.ศ.2554 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้ผ่านการประเมินคุณภาพรอบสาม จาก สมศ.

พ.ศ.255โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้รับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่น 2 (ยั่งยืน)

พ.ศ.255โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

พ.ศ.2556 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง

พ.ศ. 2556 รางวัลพระราชทานประกาศเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ดีเด่นในโครงการสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

พ.ศ. 2557 โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมออมสิน

พ.ศ. 2557 โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงแบบยั่งยืน

พ.ศ. 2557 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

พ.ศ. 2557 โรงเรียนประชาธิปไตยรักษามาตรฐาน

พ.ศ. 2558 โรงเรียนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ด้าน มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ ดีเยี่ยม

พ.ศ. 2558 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี 2558

พ.ศ. 2559 รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ประเภท สถานศึกษา สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

พ.ศ. 2559 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องปันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2557

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-05 11:59:22 น.

นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

นางสาวบุษบา สร้อยทอง
นางสาวสุรีรัตน์ ศิลาอ่อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,123
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 447-4875 อีเมล์: watchalerme@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ดวงสมร ธัมมจิตจา โทรศัพท์: 0619451639 อีเมล์: doangsmorn_10@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]