• สื่อการเรียนรู้
  • Urrqtb.gif

    UrHk9S.gif

  • ห้องเรียนออนไลน์
  • QM8yMa.png

  • แบบฟอร์มระบบออนไลน์
  • Ub39F8.gif

  • รายชื่อขอย้ายเข้า-ออก
  • UbY560.gif
    UbYAEe.gif

  • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
  • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
    มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     ข้อมูลพื้นฐาน
    O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
    O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
    O3 : อำนาจหน้าที่ 
    O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
    O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
    O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     ข่าวประชาสัมพันธ์
    O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    O8 : Q&A
    O9 : Social Network
     
     แผนการดำเนินงาน
    O10 : แผนดำเนินการประจำปี
    O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
    O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     
     การปฏิบัติงาน
    O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    O14 : มาตรฐานการให้บริการ
    O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    O17 : E-Service
     
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
    O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
    O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
    O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
    O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     
     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
    O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
     
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     
     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
    O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
     
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
    O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     
     มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
    O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
    O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-19 23:18:05 น.

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 028342034 อีเมล์: watladpladuk99@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศินา รักปาน โทรศัพท์: 0814924452 อีเมล์: sasina.pladuk@nonedu2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]