โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการปลูกฝังผู้เรียน

  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

  3. ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียน  ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย  มีความรักและเห็นคุณค่าท้องถิ่นตน

  4. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:15:00 น.

โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 029260686 อีเมล์: watlumposchool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นุชนภา พันธ์ดนตรี โทรศัพท์: 0875519778 อีเมล์: nootnapa.nootzz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]