โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์       

              มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ  

  สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีทักษะชีวิตและความรู้

  อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  รักความเป็นไทย  

  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

  ปรัชาญา

            การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:15:00 น.

โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 029260686 อีเมล์: watlumposchool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นุชนภา พันธ์ดนตรี โทรศัพท์: 0875519778 อีเมล์: nootnapa.nootzz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]