โรงเรียนวัดเชิงเลน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก














 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ 

   
       *  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ในวิธีที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยี
       *  ส่งเสริมให้นักเีรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ควบคู่้กับหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
       *  ส่งเสริมให้นักเีรียนได้เรียนเต็มศักยภาพและความสามารถ
       *  ส่งเสริมให้นักเีรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในด้านต่าง ๆ ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป
   
  เป้าหมาย
   
      *  นักเรียนทุกคนมีความรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาัขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
      *  นักเีรียนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2
      *  นักเีรียนมีคุณลักษณะพึุงประสงค์เป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
      *  นักเรียนเป็นบุคคลที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องการ
      *  นักเรียนอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยทุกคน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-01-29 14:40:36 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจวน วงษ์ปิ่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางลำดวน ดำริห์

 • นางเพ็ญพิศ นำพา







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,974
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดเชิงเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 025258217 อีเมล์: watclschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฤทัยรัตน์ เปรมพรหม โทรศัพท์: 0918722404 อีเมล์: ruthairat.joy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]