• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
   
  1.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่อนุรักษ์ความเป็นไทย
  4.  ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
   
  เป้าประสงค์
   
  ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด
  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  สืบสานความเป็นไทย  ก้าวไกลในสังคมโลก
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 15:45:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจิราภา เพียรเจริญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววันวิสา สุขจุ้ย

 • นางศิรินิภา เสมาไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,613
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: nonpit_2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชรัมภ์ เพชรมาก โทรศัพท์: 0858083601 อีเมล์: np@npschool.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]