ประวัติโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

 

ประวัติของโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ มีนางปราณี  แนวศิริ รักษาการครูใหญ่และ นางยุวรรณ  สังข์เจริญ เป็นครูผู้สอน เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๔๐  คน จนถึงวันที่  ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ จึงแต่งตั้งให้ นางอัญชัญ โกมลวิภาต  มาเป็นครูใหญ่คนแรก  

วันที่ ๙  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖  นายสุวิทย์  ยิ่งวรพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พิธีเปิดป้ายโรงเรียน จึงถือวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๓ โอนไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดกลุ่มโรงเรียนนครหลักเมือง อำเภอเมืองปทุมธานี สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองปทุมธานี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี   

วันที่ ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารราชการ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จึงได้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒  มกราคม  ๒๕๕๕  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ ๑ อำเภอเมืองปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย  นายสิงห์โต  แก้วกัลยา  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ในขณะนั้น ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขยายพื้นที่โรงเรียน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดิน ให้โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๔๗  ตารางวา  โรงเรียนได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารบนที่ดินพระราชทานจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับจัดสรรงบประมาณถมที่ดินและสร้างรั้ว จำนวน  ๑,๗๑๗,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์ ๕ ชั้น ๒๘ ห้องเรียน  จำนวน ๓๖ ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๗  ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้าง  ส่วนอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ๔ ชั้นใต้ถุนโล่ง ๑๕ ห้องเรียนสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  จัดพิธีรับมอบอาคารเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  


ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 
1. นางปราณี แนวศิริ 17 พ.ค.2514 -30 ก.ย.2514 (รักษาการครูใหญ่)
 
2. นางอัญชัญ โกมลวิภาต (ค.บ.) 1 ต.ค.2514 - 30 ก.ย.2525  1 ต.ค.2525 - 16 ก.พ.2530 

(ครูใหญ่) (อาจารย์ใหญ่)
 
3. นางประทุม สุรพลพิเชษฐ์(กศ.บ.)  16 มี.ค.2530 -29 พ.ย.2534  30 พ.ย.2534 -30 เม.ย.2536

 (อาจารย์ใหญ่) (ผู้อำนวยการฯ)
 
4. นายมนตรี เทพสิทธิ์ (พม.,กศ.บ.) 1 พ.ค.2536 - 30 กันยายน 2552 (ผู้อำนวยการฯ)
 
5. นายสิงห์โต แก้วกัลยา (ศษ.บ.) 11 พฤศจิกายน 2552- 2556 (ผู้อำนวยการ)
 
6. นางสาวสมทรง  รอดแจ่ม 12 ธันวาคม 2556-2559 (ผู้อำนวยการ)
7. พ.อ.อ.กิติศักดิ์  เพ็งสกุล   9 พฤศจิกายน 2559-ปัจจุบัน (ผู้อำนวยการฯ)
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-14 08:27:59 น.

พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี
นางสาววิไล ปัสนะจะโน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี

นางโสภิดา ทองคำ
นางจุไรรัตน์ เมืองคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,422
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โทรศัพท์: 029781277 อีเมล์: anubanpt@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิติยา พรหมสอน โทรศัพท์: 025816475 อีเมล์: anubanpt1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]