โรงเรียนวัดคลองชัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ประวัติโรงเรียนวัดคลองชัน

 

           

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนวัดคลองชัน เดิมอาศัยศาลาการเปรียญวัดคลองชันเป็นสถานที่เล่าเรียน เริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ. 2461 โดยแม่ชีบุญรอดเป็นครูสอน ผู้ปกครองเป็นผู้ออกค่าสอนให้เป็นรายตัวนักเรียน  คนละ 50สตางค์ ต่อเดือน และอยู่ในความอุปการะของท่านพระครูแต้ม จันทศิริ เจ้าอาวาสวัดคลองชัน

พ.ศ.2461 แม่ชีบุญรอดเลิกสอน นายเหรียญ  อาจศัตรู เป็นผู้ทำการสอนแทน ระยะนี้

นายเหรียญ  อาจศัตรู ได้รับค่าตอบแทนจากเงินศึกษาพลีชีพซึ่งทางราชการออกให้ พ.ศ. 2468 นายเหรียญ  อาจศัตรู เลิกสอน ภิกษุผาด โหมดจำรัส เป็นผู้ทำการสอนเรื่อยมา จนถึง      วันที่  31 มีนาคม พ.ศ.2474

ครั้นถึง พ.ศ. 2475 ทางราชการจึงได้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้นายอินทร์ ชื่นอารมณ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้เป็นคนแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475

พ.ศ. 2482 ท่านพระครูธัญญะ โสภิต ( แต้ม จันทศิริ ) เจ้าอาวาสวัดคลองชัน ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ      ลำลูกกาและผู้อุปการะโรงเรียนได้ร่วมมือกับครู ( นายอินทร์  ชื่นอารมณ์ )  และประชาชนในท้องถิ่นได้ยื่นเรื่องต่อทางอำเภอ เพื่อขอดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นหนึ่งหลังจากเงินเจ้าอาวาสร่วมกับประชาชนบริจาคเป็นเงิน  1,700 บาท สมทบกับเงินทางราชการอีก  800 บาท รวมเป็นเงิน2,500บาท ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรกขึ้น   มีรูปร่างเป็นเรือนปั้นหยา   หน้าจั่วตัดมีมุขยื่นกลาง    หลังคามุงกระเบื้องและเครื่องบนเป็นไม้เต็ง      เสาท่อนล่างเป็นคอนกรีต มีขนาด  9 x 18  เมตร ปลูกในพื้นที่ซึ่ง ขุนสมัคร  ระงับกิจ  ( รุ่ง  ฤกษ์สวัสดิ์ ) ได้อุทิศยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  มีเนื้อที่ 3  ไร่  50  ตารางวา  อาคารเรียนหลังนี้เป็นอาคารเรียนหลังแรกของอำเภอ ลำลูกกา

ในปี พ.ศ. 2514     นายเที่ยง   อนุฤทธิ์   ได้นำเรื่องที่ดินที่ยังค้างตั้งแต่สมัยนายอินทร์  ชื่นอารมณ์  และ  นายสมัย  ชุ่มสนธิ เป็นครูใหญ่ขึ้นมาเจรจากับ  นายชิต   เผือกคล้าย  ปรากฏว่าเป็นผลสำเร็จ   โดย      นายชิต เผือกคล้าย ยินยอมยกที่ดิน 1 ไร่  2 งาน ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ทางโรงเรียน โดยทางยาวขนานไปกับทางเข้าวัด ซึ่งยาวออกไปทางทิศเหนือ และได้ทำการรางวัดแบ่งแยกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนโดยเด็ดขาด   เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.  2514  และโฉนดที่ดินแปลงนี้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดได้นำเก็บรักษาไว้

ปี พ.ศ.  2515  นายเที่ยง  อนุฤทธิ์  ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดเปิดการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย    

 ( ป.5 –  ป.7 )  ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้งบประมาณบำรุงท้องถิ่น เป็นเงิน  6,000 บาท ทำการสร้างห้องสุขาด้านตะวันตกของอาคารจำนวน  4 ที่

ปี พ.ศ.  2518  ได้เงินงบประมาณ  40,000 บาท ปลูกสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ขนาด  4 x10 เมตร ชั้นเดียว ใต้ถุนสูงเป็นพื้นดิน และในปีเดียวกันนี้ได้รับเงินผันจากทางราชการที่จัดสรรให้สภาตำบลลาดสวาย  เป็นจำนวนเงิน 5185 บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราวขนาด 4 x 9  เมตร สร้าง  เมื่อวันที่      31 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ปี พ.ศ.2519ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 1 หลัง แบบสามัญ 017 ขนาดยาว 33 เมตร กว้าง 9 เมตร ใต้ถุนสูง เสาและฐานล่างเป็นเสาปูน พื้นเป็นไม้ ราคา  440,000 บาท เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 แล้วเสร็จเมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

ปีพ.ศ.2529 – พ.ศ.2544  นางลออ พันธ์อำพัน ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลองชัน

ปี พ.ศ. 2545 นายธนากร  ฉันทปราโมทย์ ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลองชัน

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2545 โรงเรียนวัดคลองชันได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.1- ป.6 เป็นเงิน 89,980 บาท                               ( แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ.  2545 โรงเรียนวัดคลองชันได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล ลาดสวาย ให้ทาสีอาคารอนุบาลและอาคาร 017 เป็นเงิน  52,000 บาท ( ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน )   วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2545 ผู้ใหญ่อุดม แก้วเฉลิม บริจาคปูน 1,600 บาท(หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.  2545  คุณเชาวลิต โชติวรรณพฤกษ์ บริจาคปูน 60 ลูก      

วันที่  18 มีนาคม  พ.ศ.  2545  คุณฉะอ้อน  คงเกษม และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดคลองชันจัดงานผ้าป่าให้โรงเรียนได้เงินรวมทั้งสิ้น 76609.25 บาท ( เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ )  ตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล ซึ่งเดิมเป็นอาคารของสภาตำบลแบบเก่า

วันที่  10  เมษายน  พ.ศ.  2545 คุณศศิธร สิริวโรธากุล บริจาคเงินสมทบทุนซื้อปูน 5,000 บา   ( ห้าพันบาทถ้วน ) พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์เป็นผู้อุปถัมภ์การปรับปรุงอาคารอนุบาล

วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2545 ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย ให้จ้า  ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2 อัตรา   ได้เงินเดือนท่านละ 4,100  บาท จากเดิมมี  2  อัตรา รวมอัตราใหม่เป็น 4 อัตรา

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวายอุดหนุนเงิน  ถมดินด้านหน้าโรงเรียนทางทิศเหนือเป็นเงิน 86,400 บาท ( แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน )

วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2545  ได้รับงบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย ให้สร้างสนามบาสเกตบอล พร้อมป้ายโครงการเป็นเงิน 175,000 บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2545 ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวายให้สร้างสุขาอนุบาล  4  ห้อง เป็นเงิน  48,000  บาท พร้อมกันนี้เจ้าอาวาสวัดคลองชัน บริจาคพัดลม  12  ตัว

วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2545 คุณภูริสิทธิ์ สิริวโรธากุล ได้มอบค่าแรงทำห้องน้ำอนุบาล 10,000 บาท  ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

ปี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย ให้เงินอุดหนุนสร้างโรงอาหาร เป็นเงิน  150,000 บาท  ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )  และบริษัทภูพัฒนา  จำกัด บริจาคเงินสมทบสร้างห้องน้ำหญิงและชายเป็นเงิน  100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย จัดสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์เป็นเงิน 1,985,000  บาท( หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน )  ผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งห้างร้านและบริษัทต่าง ๆ ได้ระดมทุนสร้างอาคารอนุบาล เป็นเงิน 600,000 บาท ( หกแสนบาทถ้วน ) ออกแบบโดยคุณประหยัด  สร้อยบัวงาม

ปี พ.ศ. 2548  โรงเรียนวัดคลองชันได้รับงบจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียน  4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง แบบ สปช.105 / 29 เป็นเงิน  2,050,000บาท ( สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน ) ใช้เป็นสถานที่เรียนชั้น ป. 1- ป. 2  (4  ห้องเรียน )

ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550    โรงเรียนวัดคลองชัน  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากผู้ปกครองให้การยอมรับและศรัทธา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยคุณภูริสิทธิ์ สิริวโรธากุล ผู้ปกครอง ประชาชน และห้างร้านบริษัทต่าง ๆ ได้ระดมทุนทรัพย์  สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นเงิน  4,000,000 บาท  ( สี่ล้านบาทถ้วน )

ปี พ.ศ. 2551  โรงเรียนวัดคลองชัน อาคารเรียนแบบ 4  สปช. 105 /29 มีการปูพื้นกกระเบื้องอาคาร  เนื่องจากผู้ปกครอง ให้การยอมรับและศรัทธา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ประชาชน และห้างร้านบริษัทต่าง ๆ ได้ระดมทุนทรัพย์ปูพื้นกระเบื้องทั้ง  4  ห้อง

ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนวัดคลองชัน อาคารเรียนแบบ 4 สปช. 105 /29 มีการการต่อเติมอาคารจำนวน  4 ห้องเรียน รวมทั้งปูพื้นกระเบื้องอาคาร  งบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 807,000 บาท ( แปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน )  จากความร่วมมือของชุมชน การดูแลเอาใจใส่สถานศึกษา เป็นผลให้นักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ จากนักเรียน 135 คน เมื่อ พ.ศ.2545 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น  901 คน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-13 15:23:04 น.

นายธนากร ฉันทปราโมทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคลองชัน

นางสาวนฤมล ไชยราช
นางพรทิพย์ ปัญจภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,240
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคลองชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-533-2344 อีเมล์: watklhongchun@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรนรินทร์ นุชงอน โทรศัพท์: 0815640097 อีเมล์: onnarin2556@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]