โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

              ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธัญบุรี

  ..................................................................

          

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง  และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546  จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  เป็นคณกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้รฐาน โรงเรียนธัญบุรี

      1.       นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ประธานกรรมการ

      2.       ผศ.ธนิต  บุญใส                          ผู้แทนผู้ปกครอง                       กรรมการ

      3.       นางอินทิรา  บำรุงตน                   ผู้แทนครู                                 กรรมการ

      4.       นายเกรียงศักดิ์  ศรีม่วง                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                    กรรมการ

      5.       นายอำนาจ  หอกรอง                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

      6.       นายกนก  โกสุม                          ผู้แทนศิษย์เก่า                         กรรมการ

      7.       พระครูโสภณธัญญากร                  ผู้แทนพระภิกษุ                        กรรมการ

      8.       พระครูพิศาลธรรมมานุวัตร             ผู้แทนพระภิกษุ                        กรรมการ

      9.       ว่าที่ ร.ต. ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ

    10.   ดร.เฟื่องฟ้า  เรืองเวช                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ

    11.   นายสมพงษ์  เลี้ยงเจริญ                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ

    12.   นายถนอม  ผดุงสุทธิ์                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ

    13.   นางน้ำทิพย์  รุ่งเรือง                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ

    14.   นายสมาน  รักษาศีล                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ

    15.   นายชวา  หมื่นมี                          ผู้อำนวยการ                            กรรมการและเลขานุการ

   

             คณะกรรมการมีหน้าที่ตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และกฎหมายอื่น

             ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 (วาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี)

                                      ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม  พ.ศ. 2559

  (นายนพพร  พิพิธจันทร์)

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4    

                


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาลี วัฒนเขจร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเกศินี พันธุมจินดา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกรียงไกร ดำประภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสมฤดี สุรเสรีวงษ์

 • นางบังอร ปัสมะริสสาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,241
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-523-8840 อีเมล์: contract@tbs.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อนันต์ ธำรงค์เกียรติ โทรศัพท์: 0817206403 อีเมล์: anan@tbs.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]