โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                                  พันธกิจ

  ๑.  สถานศึกษาจัดให้มีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

  ๒.  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียน  เพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน  และ การเขียน

  ๓.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการอ่านและเขียนคล่องอย่างสม่ำเสมอ

  ๔.  ครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต  ประเพณีและวัฒนธรรม

  ท้องถิ่น

  ๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์และความประหยัด

  ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้รู้รักษ์วั้ฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

  ๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้รักการออกกำลังกาย

  ๘. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดริเริ่ม

  ๕.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย์และความประหยัด

  ๖.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้รู้รักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

  ๗.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้รักการออกกำลังกาย

  ๘.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีการจัดตั้งกลุ่มสนใจ   เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๙.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ

  มีความคิดริเริ่ม

  ๑๐. สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์

                                       เป้าประสงค์

            ๑.  ผู้เรียนมีทักษะในด้านการอ่านคล่องและเขียนคล่อง

            ๒.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมตามระดับช่วงชั้น

            ๓.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด

            ๔.  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์  มีความประหยัด อดออม

           ๕.  ผู้เรียนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

           ๖.  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ์

   

   

   

                                                                                                                                                                                


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกริชนรินทร์ สิงคเวหน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนันทญา ลัทธิสูงเนิน

 • นางสาววาสนา กำแพงล้อมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,918
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035750056 อีเมล์: watkaijoun_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพัชริดา ศุภกำเนิด โทรศัพท์: 0817589685 อีเมล์: smile_aumaim@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]