โรงเรียนวัดมเหยงค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนนี้เดิมตั้งอยู่ที่วัดสีจำปา   ตำบลท่าช้าง   อำเภอนครหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๖   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๔๖๖ โดยมีนายประณต   ยินดีวิทย์   เป็นครูใหญ่   ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนจนถึง  พ.ศ.  ๒๔๖๘   นายแสวง   วังศิลาบัตร  เป็นครูใหญ่คนต่อมา
            พ.ศ.  ๒๔๗๑   นายดอกบัว   พรหมสนธิ   เป็นครูใหญ่   ได้ร่วมกับนายแสวง   วังศิลาบัตร  (ครูใหญ่คนเก่าต่อจาก นายประณต ยินดีวิทย์) พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอธิการจวง  เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์   ยื่นคำร้องขอย้ายโรงเรียนจากวัดสีจำปา   มาตั้งที่วัดมเหยงค์เพื่อความเหมาะสมและสะดวกต่อการไปมาของนักเรียนทั่วไป ทางราชการพิจารณาแล้ว  อนุมัติให้ย้าย  ( ย้ายเมื่อวันที่  เดือนใดหาหลักฐานไม่ได้) ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เล่าเรียน
            พ.ศ.  ๒๔๘๑   นายดอกบัว   พรหมสนธิ   ครูใหญ่และครูน้อยกับพระจวง   จันทปัญโญ  เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์   เจ้าอธิการผัน  สุวรรณรังสี   เจ้าอาวาสวัดคลองน้ำชา  นายโต๊ะ  อรรถบท  นายแสวง   วังศิลาบัตร   ร่วมกันเป็นหัวหน้าคิดสร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นเอกเทศ   เริ่มบอกบุญหาเงินสมทบในปีนี้ 
            วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๒   เริ่มก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นระยะๆมาตามจำนวนเงินที่หาได้   สร้างเสร็จและเปิดภาคเรียนวันที่   ๒๖   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๔๘๘เป็นเวลาก่อสร้าง  ๖  ปี  สิ้นค่าก่อสร้าง  ๔,๙๒๕  บาท ๔๖ สตางค์โดยเงินการประถมศึกษา  ๘๑๐  บาท  กับเงินประชาชนสมทบอีก  ๔,๑๑๕  บาท  ตอนนี้เปิดเรียนบนอาคารสร้างใหม่ ๓  ห้องเรียน  ยังคงอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นห้องเรียนต่อไป
            วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๘๑  นายดอกบัว   พรหมสนธิ  ครูใหญ่ลาออกเพราะป่วย   นายประวิง  บุญปถัมภ์   เป็นครูใหญ่แทน   ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๔๘๘ ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ.  ๒๔๙๕   ในระยะนี้ได้ทำการเทคอนกรีตพื้นชั้นล่างอาคารเรียนแล้วเสร็จเมื่อ  วันที่  ๑๐    พฤศจิกายน
            พ.ศ. ๒๕๐๑    ได้สร้างอาคารเรียนต่อเติมหลังเก่าขึ้นไปทางหลังตรงหน้ามุขมีบันไดขึ้น  ๑  บันได   สำเร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  ๓๑   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๐๗  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๑๑   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมหนึ่งหลังแบบ  ป ฉ ๑ ข.   ๔  ห้องเรียน   ใน พ.ศ.  ๒๕๑๔  สร้างโรงฝึกงานจากเงินของราชการให้มา  ๑  หลัง
  พ.ศ.  ๒๕๑๕   สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลัง  (  คืออาคาร  ๓  )  แบบ  ป ฉ ๑  ขยายใต้ถุนสูงมี  ๘   ห้องเรียนตามที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้
            วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๒๕   นายจำรัส   เกชรารัตน์   อาจารย์ได้เกษียณอายุราชการ  นายบุญส่ง  แก้วกุดั่น   รักษาราชการแทนและได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจรย์ใหญ่
            วันที่   ๑๖   มกราคม  พ.ศ.   ๒๕๒๗  นายบุญส่ง  แก้วกุดั่น   ได้ปรับปรุงบริเวณอาคารเรียนโดยได้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมต่ออาคารเรียนทั้ง  ๓  หลัง โดยใช้เงินจากผู้บริจาค และได้รับงบประมาณจากทางราชการดำเนินการสร้างสนามวอลเลย์บอล  โดยใช้งบประมาณ  ๖,๕๐๐  บาท  ในปีพ.ศ.  ๒๕๒๗   และได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.  ๒๐๔   ได้เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๒๗   จนแล้วเสร็จ   งบประมาณการก่อสร้าง  ๓๐๐,๐๐๐  บาท และได้จัดงานฉลองเปิดใช้เป็นสถานที่ของทางราชการทางการศึกษาเมื่อวันที่   ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘
            ปัจจุบันโรงเรียนวัดมเหยงค์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีข้าราชการครู ๑๓ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน และนักการภารโรง(ช่างไม้ชั้น ๓ ) ๑ คน นักเรียนทั้งหมด ๒๙๐ คน

   

  ทำเนียบผู้บริหาร

            ๑.  นายประณต     ยินดีวิทย์                   ๒๔๖๖   -  ๒๔๖๘
            ๒.  นายแสวง        วังศิลาบัตร                ๒๔๖๘  -  ๒๔๗๑
            ๓.  นายดอกบัว     พรหมสนธิ                 ๒๔๗๑  -  ๒๔๘๒
            ๔.  นายประวิง      บุญปถัมภ์                  ๒๔๘๒  -  ๒๔๘๙
            ๕.  นายจำรัส        เกชรารัตน์                 ๒๔๘๙  -  ๒๕๒๕
            ๖.  นายบุญส่ง      แก้วกุดั่น                    ๒๕๒๕  -  ๒๕๒๙
            ๗.  นายประสิทธิ์   อนุสุข                       ๒๕๒๙  -  ๒๕๓๒
            ๘.  นายเทเวศ      สงเคราะห์ธรรม            ๒๕๓๒  -  ๒๕๓๕
            ๙.  นายสุรพจน์     มหาสำราญ                ๒๕๓๕  -  ๒๕๕๑
          ๑๐.  นายสุขเกษม  รัชนีกร                        ๒๕๕๑  -  ๒๕๖๑

          ๑๑.  นายอรรถพล  บุตะมะ                        ๒๕๖๒  -   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 10:23:08 น.

โรงเรียนวัดมเหยงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3576-1245 อีเมล์: watmahaeyong53@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีรพล ผาสุขใจ โทรศัพท์: 0891855884 อีเมล์: weeraphol47@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]