โรงเรียนวัดมเหยงค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •           1.  จัดการศึกษาภาคบังคับให้กับประชากรในวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง
                 รวมทั้งผู้ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส

            2.  จัดการศึกษาภาคบังคับ  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานสากล  เป็นคนดี  
                 คนเก่ง อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม มีความสุข  มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา 

       3.  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกด้าน  ให้มีประสิทธิภาพ

            5.  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา

                                 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 10:23:08 น.

โรงเรียนวัดมเหยงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3576-1245 อีเมล์: watmahaeyong53@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีรพล ผาสุขใจ โทรศัพท์: 0891855884 อีเมล์: weeraphol47@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]