โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  ตำบลนครหลวง  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) เดิมเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาชนิดนายอำเภอจัดตั้ง  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อว้นที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๗๑ โดยอาศัยศาลาวัดนครหลวงเป็นที่เรียน อยู่ในความอุปการคุณของเจ้าอาวาสวัดนครหลวง  ในขณะนั้น  มีนายมน  อรรถชีพ  เป็นครูใหญ่  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลนครหลวง  (วัดนครหลวง)

               ต่อมาทางราชการได้เปิดโรงเรียนมัธยมสายสามัญ  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนนครหลวง โดยตัดคำว่า ประชาบาลตำบลนครหลวง ๑ ออก  เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๔๙๙  ใช้ศาลาการเปรียญ 

  วัดใหม่ประชุมพล เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน โดยมี  นายปัญญา  น้ำเพชร  เป็นครูใหญ่               

                เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๔๙๙ พณฯ จอมพล ป. พิบูล สงคราม นายกรัฐมนตรี โดยการนำของ นายประเสริฐ  บุญสม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำการทอดกฐิน

  ที่วัดนครหลวง และเห็นว่า  โรงเรียนทั้งสองแห่งอาศัยศาลาการเปรียญ ของวัดเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนอยู่ จึงเห็นสมควรให้สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารเอกเทศถาวร จึงอนุมัติเงินให้สร้างอาคารเรียนหลังละ๑  แสนบาท  รวม ๒ หลัง  แต่ทางราชการเห็นควรให้สร้างเป็นอาคารเดียวกัน  ถึงแม้จะทำการสอน

  คนละระดับ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องกัน จึงสร้างอาคาร แบบมัธยมสามัญใต้ถุนสูง และ

  อนุมัติเงิน กศ.ส. ของกระทรวงศึกษาธิการสมทบอีก ๔๐,๐๐๐ บาทรวมเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท  โดยบริเวณโรงเรียนสร้างในที่ดินของวัดนครหลวง และวัดใหม่ประชุมพล

  เป็นที่ดินต่อเนื่องกันรวมพื้นที่ ๓๐ ไร่ ๔๐ ตารางวา เปิดใช้อาคารเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐และได้รับอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:10:31 น.

โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3525-9480 อีเมล์: pibool2471@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิวัตรา พลรักษ์ โทรศัพท์: 0841230567 0615914284 อีเมล์: siwatta@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]