โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

            2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข 

            3.  จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

            5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา         

            6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีวิถีชีวิตพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นอยุธยาและความเป็น

  เป้าประสงค์

              1.  ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการบริการทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค
  และทั่วถึง

            2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

            3.  ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            4.  ผู้เรียนและครูใช้สื่อเทคโนโลยี และการสื่อสาร ในการศึกษาและการบริหารจัดการ

                5.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

                6.  ผู้เรียนและบุคลากรมีวิถีชีวิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                7.  ผู้เรียนมีความภูมิใจ  รักท้องถิ่น ความเป็นอยุธยาและความเป็นไทย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:10:31 น.

โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3525-9480 อีเมล์: pibool2471@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิวัตรา พลรักษ์ โทรศัพท์: 0841230567 0615914284 อีเมล์: siwatta@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]