• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)

  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)เป็นโรงเรียนประชาบาลชนิดนายอำเภอจัดตั้งโดยรองอำมาตย์โทชุบ         กลิ่นสุคนธ์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2472   ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช  2464  โดยเก็บเงินศึกษาพลีมาร่วมในการดำรงโรงเรียนและอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านชุ้งเป็นสถานที่เล่าเรียน       เปิดสอนวันที่ 29  กรกฎาคม พ.ศ. 2472 โดยมีการบำเพ็ญกุศลตามศาสนา โดยมีรองอำมาตย์โทชุบ  กลิ่นสุคนธ์   นายอำเภอนครหลวงเป็นประธาน พร้อมด้วยนายผิว  ศริ ศึกษาธิการอำเภอนครหลวง  นายบ่าย  สุภัคคะ สารวัตรศึกษา นายลับ  สุคันธจันทร์ กำนันตำบลบ้านชุ้ง และประชาชนได้พร้อมใจกันขนานนามโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านชุ้ง (วัดบ้านชุ้ง)

           วันแรกของการเปิดเรียนผู้ปกครองนำเด็กมาเข้าเรียนจำนวน 54  คน โดยแบ่งชั้นเรียนออกเป็น  3 ชั้นเรียน มีนายสาหร่าย  มณีนุ่ม เป็นครูใหญ่  ต่อมานักเรียนได้เพิ่มจำนวนขึ้นทุก ๆ ปี   ในปี  พ.ศ.  2490 ปรากฏว่ามีจำนวนนักเรียนมากถึง  300  คนเศษ  ศาลาการเปรียญซึ่งเป็นสถานที่เล่าเรียนไม่สามารถบรรจุนักเรียนได้หมด  ต้องแยกไปสอนที่วิหารหลวงพ่อปลอด ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของศาลาการเปรียญอีกหนึ่งชั้นเรียน   ต่อมาศาลาการเปรียญได้ชำรุดหลังคารั่วแทบทั้งหลัง  ตอนหน้าฝนและตอนมีงานบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ โรงเรียนต้องปิดเรียน จึงเป็นปัญหาต่อการเรียนอย่างยิ่ง

            พ.ศ. 2496  พระครูอดุลธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดบ้านชุ้ง คณะครู ประชาชน เห็นความจำเป็นของการศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.2 พิเศษ เป็นอาคารไม้สองชั้น มี 10 ห้องเรียน ห้องพิเศษ 2 ห้อง ก่อสร้างเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. 2499 สิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 257,400  บาท เป็นเงินงบประมาณ 204,539 บาท ประชาชนสมทบ 49,261 บาท อาคารหลังนี้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2499  โดยพลอากาศเอกหลวงเชิด วุธากาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และได้ขนานนามโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

            พ.ศ. 2506 ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 7 ปี มีนักเรียนมาเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 49 คน และในปีต่อ ๆ มามีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

            พ.ศ. 2511  มีนักเรียนถึง  14  ห้องเรียน ห้องเรียนมีไม่พอเพียงจึงต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดบ้านชุ้ง อีก  1 ห้องเรียน

            พ.ศ. 2512  คณะกรรมการศึกษา ครู พร้อมด้วยประชาชน เห็นอุปสรรคความขาดแคลนอาคารเรียนจึงพร้อมใจกันหาเงินสร้างอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ฉ  ขึ้นอีก  1  หลัง โดยจัดทอดกฐินสามัคคีกรุงเทพ ฯ – นครหลวง  นำโดยนางสาวระเบียบ  เพ่งสุข  เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ได้เงินสมทบ 50,000 บาท งบประมาณจากทางราชการ 120,000  บาท ใช้เงินก่อสร้างอาคาร 160,000 บาท เหลือเงินอีก 10,000 บาท นำไปสร้างโรงอาหารของโรงเรียน  และเมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนหลังคาจากสังกะสีธรรมดาเป็นสังกะสีสีเขียว   โดยใช้เงินบริจาคจากประชาชน จำนวน 30,000 บาท รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 190,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 กันยายน  พ.ศ. 2513 ได้รับอนุมัติจากทางราชการขนานนามอาคารหลังนี้ว่า  “อาคารกฐินสามัคคีกรุงเทพ ฯ – นครหลวง  ปี พ.ศ. 2512” 

            วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2513  เริ่มสร้างโรงอาหารขนาดกว้าง 9 เมตร  ยาว 16 เมตร โดยใช้เงินกฐินสามัคคีกรุงเทพ ฯ – นครหลวง ที่เหลือจากการสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ จำนวน 15,318  บาท  ประชาชนร่วมบริจาคอีก  4,440  บาท  รวมเป็นเงิน  19,758  บาท  ดำเนินการก่อสร้างโดยนายอ่อน  ช่วยพยุง  กำนันตำบลบ้านชุ้ง

            พ.ศ. 2515    นายวรวิทย์  รังสิโยทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณ       ทำการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารอีก 1 ห้อง  กว้าง 9 เมตร ยาว 4  เมตร  พร้อมทั้งตีฝาและทำพื้น คสล. ฟุตบาธ  รวม เป็นเงิน 4,500 บาท  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  11 สิงหาคม  พ.ศ.  2515  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.  2515

            พ.ศ.  2516  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  008  จำนวน  1  หลัง  10  ห้องเรียน        1  ห้องพิเศษ  กว้าง  11.50  เมตร  ยาว  90  เมตร  ใต้ถุนสูง  2.50  เมตร  งบประมาณก่อสร้าง  495,000  บาท  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  14  มกราคม  พ.ศ.  2516  เมื่อแล้วเสร็จได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  พ.ศ. 2517  โดยมีนายสมนึก  สงเคราะห์ธรรม    กำนันตำบลบ้านชุ้งเป็นประธาน

            พ.ศ.  2519  สภาตำบลบ้านชุ้ง  ได้อนุมัติเงินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและช่วยเหลือให้ประชาชนมีงานทำ             (พ.ป.ช.น.)  ให้ต่อเติมโรงอาหารอีก  2  ห้อง  พร้อมยกพื้นเวที  งบประมาณ  64,453  บาท

            พ.ศ. 2521แผนการศึกษาแห่งชาติได้ตัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ออก  เหลือภาคบังคับ 6 ปี ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

            พ.ศ.  2525  สภาตำบลบ้านชุ้ง  ได้อนุมัติเงินตามโครงการสร้างงานในชนบท  (กสช.)  เทพื้น  คสล.  ใต้ถุนอาคารเรียน  แบบ  008  กว้าง  8.50  เมตร  ยาว  51  เมตร  เป็นเงิน  74,619  บาท  ประชาชนบริจาคให้   เทพื้น  คสล.  เพิ่มเติมอีก  5,000  บาท

            พ.ศ.  2526  สภาตำบลบ้านชุ้ง  ได้อนุมัติเงิน กสช.  เทพื้น  คสล.  ใต้ถุนอาคารเรียน  แบบ  008  อีก  52,022  บาท  กว้าง  8.50  เมตร  ยาว  33  เมตร

            พ.ศ.  2529  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้อนุมัติให้รื้นถอนอาคารเรียนแบบ  ป.2  พิเศษ  และได้ดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จเมื่อวันที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2529

            พ.ศ.  2529  สร้างอาคารเพื่อดำเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนขนาดกว้าง  7  เมตร  ยาว  8.25  เมตร  โดยใช้วัสดุที่รื้อถอนจากอาคารแบบ ป.2  พิเศษ

            พ.ศ.  2532  สร้างฐานแท้งน้ำ  2  แท้ง  กว้าง  1.2  เมตร  ยาว  1.2  เมตร  ยาว  2.5  เมตร  สูง  2.6  เมตร  วางแท้งน้ำได้  2  ใบ  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2532

            พ.ศ.  2535  โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา  2535  มีนักเรียนมาเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวนทั้งสิ้น  20  คน

            พ.ศ.  2535  ห้องเรียนไม่พอเพียงจึงต้องสร้างห้องเรียนสำรองขึ้นที่ใต้ถุนอาคารเรียน  แบบ  008  เพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษา

            พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป 1 ฉ  โดยเปลี่ยนเสา คสล. ทุกต้น  เปลี่ยนหลังคาสังกะสีเป็นกระเบื้อง  เปลี่ยนช่องลมเป็นเหล็กดัด  และได้รับงบประมาณเดินสายไฟภายในอาคารทุกอาคาร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

            พ.ศ.  3538  ได้รับอนุมัติรื้อถอนบ้านพักครูจำนวน  4  หลัง  เพราะชำรุดมากและไม่มีครูพักอาศัย  ซึ่งอาจเกิดอันตรายกับนักเรียนได้  ปรากฏว่าเนื้อไม้ต่าง ๆ  ชำรุดมากเพราะปลวกได้กัดกินเสียหายอย่างมาก

            พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณในการจัดถมดินสนามกีฬาและจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน  3  เครื่อง จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง

            พ.ศ.  2543  สร้างรั้วบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติภัยแก่นักเรียน  ซึ่งคณะครู – อาจารย์ ของโรงเรียนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์จำนวน  30,000  บาท  เพื่อซื้อทรายถมสนามกีฬาและสร้างรั้วโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับบริจาคทรัพย์ จากนายสรรเสริญ ภู่มะลิ จำนวน 20,000 บาท เพื่อสร้างถนน คสล. หน้าอาคารเรียน  แบบ  008

            พ.ศ.  2544  ได้โอนนักเรียนชั้นอนุบาล  3  ขวบ  ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง  โดยทางโรงเรียนให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

            วันที่ 27 ธันวาคม  พ.ศ. 2544 บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ได้มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) มีมูลค่า 900,000  บาท โดยมี นายปิยะ จงวัฒนา ประธานกรรมการบริหารบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) โดยมี ฯพณฯ สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีรับมอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว และการบริจาคในครั้งนี้ นายเนรมิตร พลยุทธภูมิ วิศวกรด้านคอมพิวเตอร์ของบริษัท      พัฒน์กล จำกัด ซึ่งมีความคุ้นเคยเป็นการส่วนตัวกับนายเฉลา  ศริ  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

            พ.ศ. 2548 กลุ่มบริษัท มินิแบ(ประเทศไทย) จำกัด โดยมูลนิธิ ทาคาฮาชิ ได้บริจาคหนังสือพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ตามโครงการ “ เติมความรู้สู่ห้องสมุดโรงเรียน ” รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท

            พ.ศ. 2553  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ 2  ปีงบประมาณ 2554  เป็นโรงเรียนที่ 2 ของอำเภอนครหลวง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1,700,000  บาท

            พ.ศ. 2554  ปรับปรุงก่อสร้างโรงอาหาร(อาคารเอนกประสงค์)รื้อจากสถานที่เดิมโดยใช้เค้าโครงเดิมใช้งบประมาณโดยการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครอง  ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข อสม. ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง  เป็นเงิน 650,000  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554

            พ.ศ. 2554  ปรับปรุงก่อสร้างโรงครัว ใช้เงินที่เหลือจากการทอดผ้าป่าเอการศึกษา เป็นเงิน 95,000  บาท

            พ.ศ. 2555  เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ 008 เป็นสีน้ำเงินงบประมาณของ สพฐ.  ทำรางระบายน้ำ

  ปูพื้นตัวหนอน  ทาสีอาคารเรียนใหม่  จัดทำที่จอดรถจักรยาน และจักรยานยนต์

            พ.ศ.2556 ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์และทำทางเดินกันแดดกันฝนเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนงบประมาณจากการบริจาค

            พ.ศ.2557 ปรับปรุงซ่อมแซมที่จอดรถยนต์ใช้งบประมาณ57,000 บาท

         พ.ศ. 2558 รื้อถอนอาคารเรียนแบบป๒ พิเศษ และสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนเป็นอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๙ปรับปรุงสองชั้นใต้ถุนโล่ง ๔ ห้องเรียน  สร้างส้วม แบบ สพฐ.๔ที่นั่งจำนวน๑ หลัง

        พ.ศ. 2559 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติปีที่๑

        พ.ศ. 2560  สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๙ สองชั้น๑ห้องชั้นบน ๔ ห้องเรียน และสร้างส้วม แบบ สพฐ.๔ที่นั่งจำนวน๑ หลัง 

            ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (4 ขวบ) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวน  11  ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 261 คน จำนวนครู 16 คน ลูกจ้าง 1 คน (ธุรการ) พนักงานบริการ 1 คน โดยมีนายสุทธิพงษ์  บุญประดับวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-14 22:13:52 น.

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-35760140 อีเมล์: watbanchong2016@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พุฒวัตต์ นิรมล โทรศัพท์: 0909928464 อีเมล์: puttawatniramon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]