โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก     มีพื้นที่   2  ไร่  1  งาน         เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 6         ตั้งอยู่หมู่ที่ 3      ตำบลหนองปลิง    อำเภอนครหลวง    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     รหัสไปรษณีย์  13260     หมายเลขโทรศัพท์   035750010   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา              พระนครศรีอยุธยา เขต 1   มีเขตบริการ   1  หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่  3   ตำบลหนองปลิง   อำเภอนครหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            โรงเรียนบ้านหนองโคก ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดโรงเรียนเมื่อ  พ.ศ. 2500   แต่สถานที่ยังไม่มีจึงเปิดทำการสอนไม่ได้ 

            ต่อมา พ.ศ.2507-2509 พระครูอดุลธรรมประภาสเจ้าอาวาสวัดบ้านชุ้งเป็นประธาน มีนายถวิล  ฉัตรเท นายสน  บุญปั้นผล นายขัน  แก้วลอย นายโต  ผดุงผิว นายสุข เรืองอุไร

  นายสมบุญ  เพิ่มเกษร  เป็นกรรมการ    คิดทำการก่อสร้างโรงเรียน   โดยขอความร่วมมือจากประชาชนภายในตำบลหนองปลิง   และตำบลใกล้เคียง    จัดหาทุนและดำเนินการก่อสร้างตามแบบ ป.1 ฉ  ของกระทรวงศึกษาธิการขนาด  9 x 27  เมตร   ที่ดินในการก่อสร้างได้จากการบริจาคของกำนันถวิล   และนางบำรุง  ฉัตรเท   เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งานเศษ     การก่อสร้างดำเนินการมาหลายปี  จนได้รับงบประมาณจากทางราชการมาช่วย   40,000   บาท  จึงแล้วเสร็จ   และเปิดทำการสอนเมื่อ  วันที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2510  โดยตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) เปิดทำการสอนจริงเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2510  ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.4  มีนักเรียนทั้งหมด  49  คน  และมีนายสารี่  ชิงชัย  เป็นครูใหญ่คนแรก

            ปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างอาคารแบบ ป.1ฉ ขนาด 54 ตารางเมตร จำนวน 1.5 ห้องเรียน และซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 งานเศษ รวมเป็น  2  ไร่ 1 งาน 

            ปี พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ต่อเติมอาคารแบบ ป.1 ฉ เดิทมี  1.5  ห้องเรียน  เพิ่มอีก  2  ห้องเรียน  รวมเป็น  3.5  ห้องเรียน

            ปี พ.ศ.2539  ได้รับงบประมาณ  จัดสร้างส้วมแบบ  สปช.601/26  จำนวน  1  หลัง   4  ที่นั่ง

            ปี พ.ศ. 2546  วิทยาลัยครูจันทรเกษม  ให้การสนับสนุนนำนักศึกษามาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งนักศึกษาฝึกสอนมาช่วยสอน จำนวน  2  คน  เวลา  1  ภาคเรียน 

            ปี พ.ศ. 2548 ได้รับการประเมินจาก สมศ. รอบที่ 1

            ปี พ.ศ. 2549  ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.หนองปลิง  ทำรั้วกั้นบ่อนำโรงเรียน และเปลี่ยนสายไฟฟ้าอาคาร 1 และอาคาร 2

            ปี พ.ศ. 2550  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียนโดยการปลูกสวนป่า  ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากเทศบาลตำบลนครหลวง                                                              

                                    - สร้างเตาเผาขยะหลังอาคาร 2  ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.หนองปลิง

                                    - นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ฝ่ายการจัดการให้การสนับสนุนการสร้างค่ายลูกเสือ 

            ปี พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณจากทางราชการเปลี่ยนเสาไม้อาคาร 2 จำนวน 2 ครั้ง  8  ต้น

                                     - ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดหนองโคก สร้างพระรูปรัชกาลที่ 6   จำนวนเงิน  22,000  บาท

                                     - ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชมงคลฯ พระนครศรีอยุธยา  ให้นักศึกษาฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2  คน มาช่วยสอนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน

            ปี พ.ศ. 2552  รับการประเมินจากสมศ.รอบที่ 2

                                     - ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนตามโครงการ "ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม"

                                     - สร้างทางเดินคอนกรีดเสริมเหล็ก

                                     - ปูกระเบื้องบันไดหน้าอาคาร 2  และทางเดินจากอาคารเรียนไปห้องสุขา

                                     - ปรับปรุงห้องนำชาย ปูกระเบื้อง  ทำที่ปัสสาวะชายและทำอ่างล้างมือ

                                     - ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 1 จัดทำป้ายนิเทศต่างๆ  ลงน้ำมันเคลือบแข็งหน้าระเบียงอาคาร 1

                                     - เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดสีกุก  อำเภอบางบาล

                                     - ได้รับงบประมาณของSP2  สนับสนุนครูอัตราจ้างปริญญาตรี

           ปี พ.ศ.2553  แสดงผลงานเศรษฐกิจพอเพียงต้อนรับชาวอิสราเอล ตามโครงการใต้ร่มพระบารมี

                                     - ได้รับงบประมาณของ SP2 สนับสนุนครูอัตราจ้างสอนประวัติศาสตร์   - ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  - ครูกีฬาพื้นบ้าน (ตะกร้อ)   - ครูดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว)

                                     - ได้รับงบประมาณ จากโครงการคุณธรรมธุรกิจ (ตัดผม)    - ได้รับงบประมาณจำนวน 10,000  บาท ซื้อหนังสือห้องสมุด

                                     - เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดละมุด ตามโครงการวิถีพุทธ          - สร้างรั้วรอบพระพุทธรูป         -  ปรับปรุงและทำที่เก็บถังน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ

                                     - ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์                                   -  บุคลากรศึกษาดูงานที่จังหวัดกาฬสินธุ์

            ปี พ.ศ.2554  แสดงผลงานเศรษฐกิจพอเพียงต้อนรับชาวอิศราเอล ในโครงการตามรอยเท้าพ่อ                - ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

                                      - พัฒนาห้องสมุด                - พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย สร้างอ้างเล่นน้ำ และอ่างเล่นทราย     - เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดสีกุก  อำเภอบางบาล

                                      - เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายหัตถวุฒิ                      - พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            ปี พ.ศ. 2555  ปรับปรุงภูทัศน์ในโรงเรียน   - ทำประตูโรงเรียนด้านหน้าและด้านข้าง           - ทำรั้วโรงเรียนด้านหน้า  ได้รับบริจาคจากเจ้าอาวาสวัดหนองโคก คณะครูนักเรียน และประชาชน           - ทำรั้วรอบบ่อปลา และทางเดินด้านหน้าประตูสู่โรงเรียน

            ปี พ.ศ.2556   ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขา   เทพื้นคอนกรีตใต้อาคาร ป.1ฉ (อาคาร 1)  งบประมาณ  120,000  บาท  จาก                 ชมรม "คนช่วยคน"   ปรับปรุงสนามเปตอง  งบประมาณ  10,000  บาท จากชมรม  "คนช่วยคน"   

            ปี พ.ศ. 2557   ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาส่งเสริมสิ่งแวดล้อม   ได้รับทุนจากหน่วยงานพัฒนาสังคม จำนวน  10  ทุน  ทุนละ  1000   บาท    ได้รับงบซ่อมคอมพิวเตอร์จาก  สพป.อย.เขต 1  จำนวน  30000   บาทโดยเบิกตรงกับร้านนครหลวงคอมพิวเตอร์   ได้รับงบของการศึกษาผ่านดาวเทียมของวังไกลกังวล  จำนวน  67000  บาท   ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   จำนวน  260000   บาท (สร้างห้องอนุบาลใต้อาคารเรียนแบบ ป1ฉ)

            ปี  พ.ศ. 2558  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาส่งเสริมสิ่งแวดล้อม   ได้รับทุนจากเจ้าอาวาสวัดหนองโคก  ครู  และผู้ปกครองนักเรียน  12,000  บาท  ติดตั้งไฟฟ้า  พัดลมห้องอนุบาล  ได้รับงบประมาณจาก  สพป.อย.เขต 1 จำนวน  100,000   บาท  ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ  สร้างห้องสมุดใต้อาคารเรียน    ปูพื้นกระเบื้องห้องสมุด  งบประมาณ  23,000  บาทจากเจ้าอาวาสวัดหนองโคก  ครู  ผู้ปกครองนักเรียน   ตีฝ้าเพดานห้องสมุด  งบประมาณ  15,000   บาท  จากเจ้าอาวาสวัดหนองโคก  ครู  และผู้ปกครองนักเรียน 

            ปี  พ.ศ. 2559  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  ได้รับความอนุเคราะห์จากจิตอาสาช่วยปรับปรุง ทาสี เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น   อาคาร โต๊ะ  เก้าอี้  ติดตั้งไฟฟ้าจำนวน  7  ดวง  มูลค่าประมาณ  15,000 บาท  ได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษามหาลัยกรุงเทพมหานคร   ทาสีรั้วรอบบ่อปลา  อาคารเรียน  ติดตั้งพัดลมในห้องสมุด  6  ตัว เครื่องถ่ายเอกสาร  1   เครื่อง   มูลค่าประมาณ  20,000  บาท

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองโคกเปิดสอนตั้งแต่ปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีครูประจำการ  3  คน ช่างไม้ 5    1  คน  รวมมีบุคลากร  4  คน

                                                                                    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางกรวรรณ ณัฐพงศ์มธุธนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,382
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035-764270 อีเมล์: bannongkhok @ hot mail com.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุภารัตน์ สำราญจิตร โทรศัพท์: 0825480432 อีเมล์: Samranjit2711@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]