โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2. จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ มีทักษะในการคิดคำนวณ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเต็มตามศักยภาพ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษา

  3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักตนเอง รู้จักสังคมโลก วิทยาศาสตร์ และเกษตรกรรม

  5. จัดการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีประชาธิปไตย

   

  เป้าหมายของสถานศึกษา

  1. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้เหมาะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะทางการเรียนสูงขึ้น

  3. จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  4. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรม นำความรู้ ตามหลกเศรษฐกิจพอเพียง และวิถ๊ประชาธิปไตย

  5. ผู้เรียนดำรงค์ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รู้จักตนเอง รู้จักสังคมโลก อยู่อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางกรวรรณ ณัฐพงศ์มธุธนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,382
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035-764270 อีเมล์: bannongkhok @ hot mail com.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุภารัตน์ สำราญจิตร โทรศัพท์: 0825480432 อีเมล์: Samranjit2711@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]