โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยด้าน การอ่าน   เขียน   คิดวิเคราะห์

                          2.  ส่งเสริมด้านการเรียนการสอนโดยใช้แผนคละชั้น

                          3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์

                          4.  จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

                          5.  จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

                          6.  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

                          7.  จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักบูรณาการ

                          8.  จัดสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้

                          9.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์และวัฒนธรรมของชาติ

                          10.  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-8534 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ เสวิคาน โทรศัพท์: 0813610017 อีเมล์: tippawans202@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]