โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ                 

   

  1.       พัฒนา  และส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การบูรณาการ  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และเรียนรู้อย่างมีความสุข

  2.       จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม   และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอื่น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้

  3.       สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  ประชาธิปไตย

  4.       ส่งเสริมให้ครู  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยของชุมชนมาให้ความรู้  และดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

  5.       ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและชุมชนร่วมกันกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักโทษภัยและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

  6.       ประสานสัมพันธ์กับชุมชน  หรือตัวแทนของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

   

  เป้าประสงค์         

   

  1.       นักเรียนมีความรู้ และความสามารถในด้านวิชาการ  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

  2.       นักเรียนมีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอื่น ๆ  ในการแสวงหาความรู้

  3.       นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกของความเป็นประชาธิปไตย

  4.       นักเรียนมีความรู้  และสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดีได้

  5.       นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและปฏิบัติตนไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งปวง

  6.       ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-12 09:22:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอรวรรณ สายเสมา

 • นางสาววิสา บุญเกิ่งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,432
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3536-1228 อีเมล์: prainsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิชญาดา หย่ำวิลัย โทรศัพท์: 0939516145 อีเมล์: autza_cs@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]