โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา


ประวัติโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

 

        โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาได้สร้างขึ้นในสมัยนายสุวิช  ทรัพย์ทวี เป็นนายอำเภอ    นายสง่า  นิลจำรัส  เป็นศึกษาธิการอำเภอ  และได้ทำการสอนเมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2481  โดยมีนายอาจ ภูษาจันทร์  เป็นครูใหญ่และให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านคลองแขก  ตั้งอยู่ในที่ดินของกองมรดก   หม่อมราชวงศ์สุวพรรณ  สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา 

           ครั้นเมื่อวันที่  24  ตุลาคม  พ.ศ. 2506   โรงเรียนถูกวาตภัยพัดเครื่องบนจนไม่สามารถใช้เป็นที่สอนที่เรียนได้ จึงได้มาอาศัยเรียนชั่วคราว ณ ศาลาการเปรียญวัดไพรฑูริย์ถนิมาราม ประกอบกับที่ดินเดิมเจ้าของมิได้ยกให้เป็นสมบัติของโรงเรียนจึงขออนุญาตย้ายโรงเรียนมาอยู่ในที่ดินของวัดไพรฑูริย์ถนิมาราม หมู่ที่ 5 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้งบประมาณซ่อมแซมจำนวน  5,000บาท  จากทางราชการ  และได้เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่ 20  มีนาคม พ.ศ. 2507  โดยใช้ชื่อใหม่ว่า  “ โรงเรียนวัดไพรฑูริย์ถนิมาราม”  

            ต่อมา  พ.ศ. 2514  พระอธิการไฉน  เนติปาโล    เจ้าอาวาสวัดไพรฑูริย์ถนิมาราม เห็นว่าโรงเรียนคับแคบเกินไป  จึงอนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนอีกหลังหนึ่ง  จนกระทั่ง วันที่2 กรกฎาคม พ.ศ.2518  สำนักงานกองมรดก ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาได้ยกที่ดินจำนวน  4  ไร่  กว้าง  40 วา   ยาว 400 วา ซึ่งอยู่ที่หมู่ที่  2  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับทางราชการได้จัดงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเป็นจำนวนเงิน18,000บาท แต่เนื่องจากค่าวัสดุแพงขึ้นจึงต้องลดจำนวนห้องเรียนจาก  4  ห้องเรียนเหลือ  3  ห้องเรียน   และได้ลงมือสร้างในปี  พ.ศ.2519  ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2519  และเพื่อให้เป็นอนุสรณ์แก่เจ้าของมรดก ซึ่งได้กรุณามอบที่ดินให้จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น"โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา”และในปีเดียวกันนี้กรรมการศึกษาของโรงเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมมือกันย้ายอาคารหลังเก่ามาปลูกเป็นโรงอาหารและหอประชุมกว้าง6เมตร  ยาว 14 เมตร  ค่ารื้อถอนและค่าก่อสร้างประมาณ  5,067  บาท

               ในปีการศึกษา  2520  ได้เปิดการศึกษาภาคบังคับเป็น ป.5  ขึ้นอีกชั้นหนึ่งมีนักเรียนมาสมัครเรียน  16  คน ได้ทำการเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2521  เป็นต้นมา

              วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ.2540  กองมรดกได้กรุณามอบเงินให้ 160,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนอีก  2  ห้อง  และทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้ต่อเติมอาคารเรียนเป็นห้องเรียนอีก  2 ห้องเรียน เป็นเงิน 170,000 บาท  ส้วม  3  ที่นั่ง   เป็นเงิน 15,000  บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มมาเรื่อยๆ เช่น  สร้างห้องสมุด สร้างอาคารเรียนนักเรียนอนุบาล  สร้างอาคารอเนกประสงค์  ทำคันกั้นดินไหล ทำบ่อดินเลี้ยงปลา  ถมสนามหน้าโรงเรียนทำสนามฟุตบอล  และได้รับที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่   1งาน  

              วันที่  17  พฤศจิกายน พ.ศ 2549 โรงเรียนได้เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารโดยว่าที่ร้อยตรีคุณาวุฒิ  เดชเสถียร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายสนธิ  สุทธิประทีป  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยา  อำเภอวังน้อย

                พ.ศ   2550 ได้รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าวังน้อยมอบสีทาอาคาร  จำนวน  83  กระป๋อง  คิดเป็นมูลค่า  50,000 บาท  ปรับปรุงทางเดินเท้าปูกระเบื้องเข้าโรงเรียนและบันได  ปูกระเบื้องใต้อาคารอเนกประสงค์  คิดเป็นมูลค่า  100,000 บาท

                พ.ศ   2551 ได้รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าวังน้อยมอบเครื่องเล่น    จำนวน  3  ชุด  เป็นมูลค่า 50,000 บาท  กองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อยมอบรั้วโรงเรียน  คิดเป็นมูลค่า  1,278,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)และค่ารถถมดินสนามและส่วนอื่นๆคิดเป็นมูลค่า  360,000 บาท(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  โรงไฟฟ้ามอบดินจำนวน  700  คันคิดเป็นมูลค่า  1,400,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)  บริษัทฟ่งติ่งสโตนจำกัดมอบหินอ่อนคิดเป็นมูลค่า100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)   วัดไพรฑูริย์ถนิมาราม  มอบสีและค่าจ้างคนงานทำป้ายเป็นมูลค่า  37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-30 11:43:45 น.

นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

นายธันยบูรณ์ คุปตะวาทิน
นางสาววิไลลักษณ์ พัชรพงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา โทรศัพท์: 0-3575-0076 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมนึก จุ้ยดอนกลอย โทรศัพท์: 0898827844 อีเมล์: somnuk_j2@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ