โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประวัติโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

 

ประวัติโรงเรียนสุวพรรณสนิวงศ์พิทยา

โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาได้สร้างขึ้นในสมัยนายสุวิช  ทรัพย์ทวี เป็นนายอำเภอ     นายสง่า  นิลจำรัส  เป็นศึกษาธิการอำเภอ  และได้ทำการสอนเมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๑โดยมี    นายอาจ ภูษาจันทร์  เป็นครูใหญ่ และให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านคลองแขก  ตั้งอยู่ในที่ดินของกองมรดก   หม่อมราชวงศ์สุวพรรณ  สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา 

                   ครั้นเมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๖   โรงเรียนถูกวาตภัยพัดเครื่องบนจนไม่สามารถใช้เป็นที่สอนที่เรียนได้ จึงได้มาอาศัยเรียนชั่วคราว ณ ศาลาการเปรียญวัดไพฑรูย์ถนิมาราม ประกอบกับที่ดินเดิมเจ้าของมิได้ยกให้เป็นสมบัติของโรงเรียน จึงขออนุญาตย้ายโรงเรียนมาอยู่ในที่ดินของวัดไพฑรูย์ถนิมาราม   หมู่ที่ ๕   ตำบลวังจุฬา  อำเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     โดยได้งบประมาณซ่อมแซมจำนวน  ๕,๐๐๐ บาท  จากทางราชการ  และได้เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่   ๒๐   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๐๗   โดยใช้ชื่อใหม่ว่า    “ โรงเรียนวัดไพฑรูย์ถนิมาราม”  

                   ต่อมา  พ.ศ. ๒๕๑๔  พระอธิการไฉน  เนติปาโล    เจ้าอาวาสวัดไพฑรูย์ถนิมาราม      เห็นว่าโรงเรียนคับแคบเกินไป  จึงอนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนอีกหลังหนึ่ง   จนกระทั่ง       วันที่ ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๑๘  สำนักงานกองมรดก ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาได้ยกที่ดินจำนวน  ๔  ไร่  กว้าง  ๔๐ วา   ยาว ๔๐๐ วา   ซึ่งอยู่ที่หมู่ที่  ๒    ตำบลชะแมบ   อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับทางราชการได้จัดงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐  บาท   แต่เนื่องจากค่าวัสดุแพงขึ้นจึงต้องลดจำนวนห้องเรียนจาก  ๔  ห้องเรียนเหลือ  ๓  ห้องเรียน   และได้ลงมือสร้างในปี  พ.ศ.๒๕๑๙  ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๙     และเพื่อให้เป็นอนุสรณ์แก่เจ้าของมรดก  ซึ่งได้กรุณามอบที่ดินให้จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น ”โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา” และในปีเดียวกันนี้กรรมการศึกษาของโรงเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมมือกันย้ายอาคารหลังเก่ามาปลูกเป็นโรงอาหารและหอประชุมกว้าง  ๖  เมตร    ยาว  ๑๔   เมตร  ค่ารื้อถอนและค่าก่อสร้างประมาณ  ๕,๐๖๗  บาท

                   ในปีการศึกษา  ๒๕๒๐    ได้เปิดการศึกษาภาคบังคับ  เป็น  ป.๕  ขึ้นอีกชั้นหนึ่งมีนักเรียนมาสมัครเรียน   ๑๖  คน  ได้ทำการเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็นต้นมา

                   วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๐   กองมรดกได้กรุณามอบเงินให้   ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนอีก  ๒  ห้อง   และทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้ต่อเติมอาคารเรียนเป็นห้องเรียนอีก  ๒  ห้องเรียน    เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐  บาท    ส้วม  ๓  ที่นั่ง   เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐  บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มมาเรื่อยๆ  เช่น  สร้างห้องสมุด สร้างอาคารเรียนนักเรียนอนุบาล  สร้างอาคารอเนกประสงค์  ทำคันกั้นดินไหล ทำบ่อดินเลี้ยงปลา  ถมสนามหน้าโรงเรียนทำสนามฟุตบอล  และได้รับที่ดินเพิ่มอีก ๑ ไร่   ๑ งาน  

   วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๔๙ โรงเรียนได้เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารโดยว่าที่ร้อยตรีคุณาวุฒิ  เดชเสถียร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายสนธิ  สุทธิประทีป  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยา  อำเภอวังน้อย

พ.ศ   ๒๕๕๐ ได้รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าวังน้อยมอบสีทาอาคาร  จำนวน  ๘๓  กระป๋อง  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท  ปรับปรุงทางเดินเท้าปูกระเบื้องเข้าโรงเรียนและบันได  ปูกระเบื้องใต้อาคารอเนกประสงค์  เป็นเงินงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ.๒๕๕๑  ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อยตำบลชะแมบจัดทำรั้วรอบโรงเรียนคิดเป็นเงิน  ๑,๒๗๘,๐๐๐  บาทถมดินสนามฟุตบอลและบริเวณทั่วไป  เป็นเงิน  ๓๖๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.๒๕๕๒  ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อยตำบลชะแมบจัดจ้างครูจ้างสอนคิดเป็นเงิน  ๙๖,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างส้วมแบบชักโครกขนาด  ๘  ห้อง  คิดเป็นเงิน  ๔๕๐,๘๖๔  บาท

พ.ศ.๒๕๕๓  ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อยตำบลชะแมบจัดจ้างครูจ้างสอนคิดเป็นเงิน  ๔๘,๐๐๐  บาท 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการเป็น นายสมนึก  จุ้ยดอนกลอย และผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีคุณาวุฒิ  เดชเสถียร  ไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ อ.วังน้อย และเมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากกองทุนโรงไฟฟ้าวังน้อย ตำบลชะแมบ จำนวน ๒ งบประมาณ ดังนี้
                    ๑. เพื่อยกอาคารเอนกประสงค์และปรับปรุงด้านล่างปูกระเบื้องพื้น คิดเป็นเงิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท 

๒. จ้างครูสอนวิชาศิลปะ จำนวน ๑ อัตรา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินทั้งหมด ๑๘๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ปี พ.ศ.  ๒๕๕๗ ยังได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ดังนี้

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ส่วนของหลังคา งบประมาณ ๓๙๔,๐๐๐ บาท

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ข เปลี่ยนฝาไม้อาคารเรียน ขัดสีพื้นและเปลี่ยนพื้นไม้ทางเดินหน้าอาคารเรียน งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ข โดยการทาสีและซ่อมแซมประตูหน้าต่าง งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ บาท

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม ดังรายการต่อไปนี้

๑. เทลานคอนกรีตหน้าอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ข เพื่อเป็นลานกิจกรรมเอนกประสงค์ ด้วยงบประมาณจากเขตพื้นที่ ๑๕๐,๐๐๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา (โครงการตามนโยบายของรัฐ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท))ได้ปรับปรุงใต้ถุนอาคารเอนกประสงค์เป็นโรงอาหาร ดำเนินการก่อสร้างและจัดจ้างโดยหน่วยงานอำเภอวังน้อย

                    ๓. ได้รับคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ๔ ชุด (Notebook Acer) พร้อมกับโทรทัศน์ LCD ขนาด ๕๒ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง จากการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ด้วยงบประมาณ ๑๕๐,๘๐๐ บาท โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษารายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล งบดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนดีประจำตำบลแต่ละโรงเรียนได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดภูฏานและเพาะเชื้อเห็ด

๕. โครงการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อจัดหาสื่อวัสดุมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพสู่การมีงานทำให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท จัดสรรโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

          ๖. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล งบลงทุน รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๗. ได้รับอนุมัติงบประมาณจากแผนงานโครงการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ/กิจกรรมจัดการศึกษามัธยมศึกษาต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ วงเงินงบที่ประมาณจำนวน ๑๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดระดับประถมศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-09 09:38:39 น.

นางฮินดล เดชเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

นายศักดิ์ชัย มุดลาด
นายธันยบูรณ์ คุปตะวาทิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

390
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3575-0076 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายธันยบูรณ์ คุปตะวาทิน โทรศัพท์: 0861624189 อีเมล์: tyb_ktwt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]