โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •           พิธีเปิดโรงเรียนเป็นครั้งแรก มีประชาขนประมาณ ๖๐ คน พระสงฆ์ ๑๓ รูป นักเรียน ๒๐ คน  ครู  ๒ คน คือ พระแพ  บาลศิริ  ครูใหญ่ และนายเปา  ล้ออร่าม ครูน้อย

            เดิมโรงเรียนใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน ต่อมานายธวัช ล้ออร่าม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  จึงได้ร่วมกันกับพระสะอาด  เจ้าอาวาส ได้ร่วมกันหาเงินสร้างโรงเรียนใหม่ ได้เงินรวม ๒๐๐  บาท กับขอเงินสมทบจากกระทรวงศึกษาธิการ ๖๐๐ บาท ลงมือปลูกสร้างเดือน ตุลาคม ๒๔๘๑ สร้างเสร็จ  เดือนพฤศจิกายน  ๒๔๘๑ นายธวัช  ล้ออร่าม ได้ขอนามโรงเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์โดยใช้ชื่อ “อาจธวัชประชานุกูล ”  ต่อท้ายชื่อโรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้ใช้ชื่อใหม่ ตั้งแต่วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๔๘๑ เป็นต้นมา

            ตุลาคม  ๒๔๘๑  ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกใช้เงินบริจาค ๒๐๐ บาท และเงินสมทบจากกระทรวงศึกษาธิการอีก ๖๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๘๐๐ บาท  โดยมีนายธวัช  ล้ออร่าม เป็นครูใหญ่

            ๕  พฤศจิกายน  ๒๔๘๑ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้โรงเรียนใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์

  (อาจธวัชประชานุกูล) ” ต่อมานายสถิตย์ สุขียศ มาเป็นครูใหญ่จนถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน  ๒๔๙๐

            ๕  พฤศจิกายน  ๒๔๙๐ นายจิตร  วรรณดิลก  ย้ายมาเป็นครูใหญ่ แทนนายสถิตย์  สุขียศ  ซึ่งย้ายไปอยู่อำเภอบางบาล

            ปี  ๒๔๙๙  นายจิตร  วรรณดิลก ครูใหญ่ได้รายงานสภาพของโรงเรียนให้ศึกษาธิการอำเภอ คือ นายตุ๊  อรุณทัต กับนายอักษร ไพบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัด ได้มาตรวจสภาพของโรงเรียนและได้อนุมัติเงินมาให้ ๑๒,๐๐๐ บาท 

            ๘  กรกฎาคม  ๒๔๙๙  ลื้อโรงเรียนหลังเก่าเพื่อปลูกสร้างใหม่แล้วเสร็จเมื่อ  ๑ กันยายน  ๒๔๙๙  ได้เงินสมทบจากคณะกรรมการวัด ครู ประชาชนและนักเรียนรวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และใช้ไม้ของวัด คิดเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

            ๑  พฤษภาคม  ๒๕๐๓  นายเล็ก  ไพบูลย์  รักษาการแทนครูใหญ่

            ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๐๕  นายเล็ก  ไพบูลย์  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูใหญ่

            สิงหาคม  ๒๕๐๗ ได้รับเงินบำรุงท้องที่เป็นเงิน ๑๑,๐๗๐ บาท ได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนอีก  ๑ ห้อง และย้ายหน้ามุขจากตะวันออกไปอยู่ทางตะวันตก ได้เงินสมทบจากผู้มีจิตศรัทธา  ๑,๒๐๐ บาท  แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๐๗

            ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๑๑  คณะกรรมการประชุมเพื่อเปิดเรียนชั้นประถมปลาย

            ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๑๑  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ 

            ปี  ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ เพื่อเป็นชั้นเรียนของประถมศึกษาตอนปลาย เป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท

            ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๕ ก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดรูปทรงตึกเป็นเงิน

  ๒๕,๐๐๐บาท  ( งบประมาณปี  ๒๕๑๔ )

            ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๕  เปิดเรียนชั้น ป. ๕  เป็นปีแรก  มีนักเรียน  ๒๕  คน

            กรกฎาคม  ๒๕๑๖  ได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบ สปช. ๔๐๑

  มี ๔  ที่นั่ง   ที่ปัสสาวะ ๑ ที่

            ปี พ.ศ.  ๒๕๑๘  ได้รับเงินจากการกรมชลประทานนครหลวงทำการซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน                เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

            ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๑๘ ก่อสร้างอาคารแบบ ป.๑ข จำนวน ๕ ห้องเรียนแล้วเสร็จเมื่อ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๑๘

            ๖  สิงหาคม ๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน  ๑  หลัง  เป็นเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท

            กันยายน ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณ ตีฝ้าอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ข จำนวน  ๕  ห้อง  เป็นเงิน 

  ๕๐,๐๐๐  บาท

            มีนาคม ๒๕๒๒ จัดทำเสาธงหน้าอาคารเรียนเป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท

            ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบจ.อย.๐๐๑ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท 

            กันยายน  ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข อีก ๑ ห้องเรียนกับ ๑ ช่วงเสา             เป็นเงิน  ๑๙๐,๐๐๐  บาท

            ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงสร้างเหล็ก

            ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๒๘  นายธีรศักดิ์  แจ่มจรูญ  มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

            ๑  สิงหาคม ๒๕๒๘  คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ช่วยกันสร้างซุ้มพระประจำโรงเรียนเป็นเงิน

  ๑๒,๐๐๐ บาท

            ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเอนกประสงค์ ๑ หลัง แบบ สปช ๒๐๔ / ๒๖  เป็นเงิน  ๓๖๐,๐๐๐ บาท   แล้วเสร็จเมื่อ  ๒๗  สิงหาคม   ๒๕๒๘ 

            ปีงบประมาณ  ๒๕๓๐  คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดทำสนามฟุตบอล  เป็นเงิน  ๑๓๐,๐๐๐ บาท

            ปีงบประมาณ  ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณสร้างเขื่อนเพาะชำ เป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

  เสร็จเมื่อ  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๓๑ 

            ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช ๖๐๓ / ๒๙ จำนวน ๖ ที่นั่ง และที่ปัสสาวะ 

  ๑ ที่เป็นเงิน  ๙๕,๘๕๐  บาท

            ปีงบประมาณ  ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ๐๑๗  จำนวน  ๒  ห้องเรียน

  เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐  บาท  แต่ต้องหาเงินสมทบอีก  ๑๙๖,๔๕๒   บาท

            ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๓๕  นายนริศ  จับจิตต์  เดินทางมารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

            ๑๕   มกราคม  ๒๕๓๖  คณะกรรมการศึกษา ครู ประชาชน ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๒ ห้อง เป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐ บาท

            ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๓๖  มูลนิธิพระมงคลบพิตร บริจาคเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐  บาท และเครื่องตัดหญ้าชนิดมือถือ มูลค่า  ๗,๘๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน  ๓๒,๘๐๐  บาท

            ๒๑  มีนาคม  ๒๕๓๗ กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งที่ สปช. ๖๓๖/ ๒๕๓๗  ให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

            ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๓๗  นายพวง  นางสังเวียน  พันธุ์จันทร์แม้น  มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อเป็นกองทุนอาหารกลางวันของโรงเรียนเพื่อนำดอกผล มาเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวัน

            ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๓๗  โรงเรียนได้รับโล่ชนะเลิศโรงเรียนจัดกิจกรรม การเรียนการสอนประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด

            ๙  ตุลาคม ๒๕๓๗ คณะครู กรรมการศึกษา ประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน และวัสดุก่อสร้าง โรงอาหาร

  อ่างล้างมือ จำนวน ๑๖ ที่ อ่างล้างจาน พร้อมที่คว่ำจาน เป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท

            ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๔๑  ถึง  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๒  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  

  สปช. ๑๐๕ / ๒๕  จำนวน  ๒  ห้อง  ใช้เงิน ๑๘๑,๕๐๐ บาท และสร้างส้วม ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลังพร้อมสร้าง สนามบาสเกตบอล เป็นเงิน  ๒,๐๑๓,๑๙๓  บาท

            ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๐  ถมดิน  จำนวน ๓ งาน คิดเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินทอดผ้าป่า

            ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๔๒  ถึง ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๒  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕ / ๒๖ จำนวน

  ๒ ห้องเรียน ใช้งบประมาณจากราชการเป็นเงิน ๑๘๑,๕๐๐  บาท

            ๙  พฤศจิกายน ๒๕๔๓ นางมุกดา เฉลยนาค ( ภาณุมาศ  เฉลยนาค ) เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

            ปีการศึกษา ๒๕๔๔  จัดทำป้ายโรงเรียนพร้อมรั้วด้านหน้า เป็นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท

            ปีการศึกษา ๒๕๔๕  ปรับพื้นที่พร้อมทำทางระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. และผ่านการประเมินโรงเรียนห้าดาวกับหนึ่งกิจกรรม

            ปีการศึกษา ๒๕๔๖ อบรมครู พัฒนาอาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่มเย็นน่าอยู่          น่าเรียน คิดเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐  บาท

            ปีการศึกษา ๒๕๔๗ อบรมครูด้านการเขียนโครงการ ประเมินโครงการ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และชุมชนร่วมกัน บริจาคทรัพย์สิ่งของจัดทำรั้วโรงเรียนด้านติดวัด เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐  บาท

            ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ทาสีอาคารเรียนมัธยมศึกษา ใช้เงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงโรงอาหารจากการบริจาค และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย  คิดเป็นเงิน ๑๓๑,๗๐๑.๓๐  บาท

            พฤษภาคม  ๒๕๔๙  จัดทำถนนภายในโรงเรียน คิดเป็นเงิน ๖๔๙,๓๔๑.๗๕ บาท โดยใช้งบจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย

            ปีการศึกษา ๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่สอง ผลปรากฏว่าได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.

            ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดทำกำแพงป้องกันอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ทรุดตัว เป็นเงิน ๔๑๙,๐๕๕ บาท ความยาว ๒๓๓  เมตร แต่ยังไม่เพียงพอกับเงินที่ต้องการใช้

            ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  นายไพโรจน์  ท่าวัง  มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

            ปีการศึกษา ๒๕๕๑  จัดทำรั้วเหล็ก ถมดินด้านหลัง ปรับพื้นที่ทั้งหมด ทำลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐  บาท

            ปีการศึกษา ๒๕๕๒  มีครูมาทำการสอน ๑๓ คน พนักงานราชการ ๑ คน อัตราจ้าง ๑ คน มีนักเรียน ๒๗๒ คน เป็นชาย ๑๕๕  คน  เป็นหญิง  ๑๑๘  คน

            ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ปรับภูมิทัศน์ โดยย้ายอาคารเอนกประสงค์ และต่อเติมโดยใช้งบสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเติมห้องกระจก อาคารเอนกประสงค์ และลานปูน  รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับเงินจากงบไทยเข้มแข็ง สร้างส้วม ๔ ห้อง เป็นเงิน ๓๔๙,๐๐๐ บาท  และทาสีอาคารเรียนประถมพร้อมปรับภูมิทัศน์  รวมเป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท

            ปีการศึกษา ๒๕๕๕  มีครูมาทำการสอน ๑๔  คน  พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน มีนักเรียน ๒๔๑ คน  เป็นชาย ๑๓๗  คน  เป็นหญิง  ๑๐๔  คน

            ปีการศึกษา ๒๕๕๖  มีครูมาทำการสอน ๑๓  คน  พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน มีนักเรียน ๒๑๙ คน  เป็นชาย ๑๒๓  คน  เป็นหญิง  ๙๖  คน

            ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  มีครูมาทำการสอน ๑๓  คน  พนักงานราชการ ๑ คน  ครูอัตราจ้าง  ๒  คน  มีนักเรียน  ๒๐๘  คน  เป็นชาย  ๑๒๓ คน  หญิง  ๘๕  คน

           ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  มีครูมาทำการสอน ๑๓ คน พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน มีนักเรียน ๒๑๒ คน เป็นชาย ๑๒๒  คน  เป็นหญิง  ๘๙ คน

           ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  มีครูมาทำการสอน ๑๓ คน  พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน  มีนักเรียน  ๒๑๒  คน  เป็นชาย  115  คน  เป็นหญิง 97  คน

           ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีครูมาทำการสอน ๑๑ คน พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน  มีนักเรียน ๒๒๒  คน  เป็นชาย  ๑๑๖  คน  เป็นหญิง ๑๐๖  คน

           ปีการศึกษา 2561 มีครูมาทำการสอน 12 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน มีนักเรียน 223 คน เป็นชาย 116 คน เป็นหญิง 107 คน

           ปีการศึกษา 2562  มีครูมาทำการสอน 13 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ธุรการโรงเรียน ๑ คน ลูกจ้างประจำ   ๑ คน  มีนักเรียน 247 คน เป็นชาย 131 คน เป็นหญิง 116 คน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:29:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดลภัคษร แสงฉวาง
 • แนะนำบุคลากร

 • จ.ส.อ.ธานี สาระขวัญ

 • นางปิยพร มูฮำหมัดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3527-2405 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภาสุรี วินิจฉัยกุล โทรศัพท์: 0847627270 อีเมล์: sangdao_2000@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]