โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัยและนักเรียนในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ ผู้ยากไร้ ขาดแคลน  ด้อยโอกาส  พิการอย่างทั่วถึง

  ๒.   จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมนำความรู้  คิดวิเคราะห์เป็น ทำเป็น แก้ปัญหา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 

  ๓.   จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความสามารถทางศิลปะ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์อย่างเต็มตามศักยภาพ  รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น  

  ๔.   พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

             ๕.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนให้สามารถใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 

             ๖.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกด้านให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ๗.   ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  ๑. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

  ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ คิดวิเคราะห์เป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี  มีความสามารถทางศิลปะ  กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์อย่างเต็มตามศักยภาพ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น  

  ๔.  พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร้อยละ ๔

  ๕.  พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนานักเรียน

  ๖.  สร้างเสริมพลัง ปลุกกระแสให้ผู้เรียนรักโรงเรียน ชุมชนและรักความเป็นอยุธยา

   ๗.  พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:29:15 น.

โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3527-2405 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภาสุรี วินิจฉัยกุล โทรศัพท์: 0847627270 อีเมล์: sangdao_2000@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]