โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาและพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับให้กับประชากร
  ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

  2. จัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา
  มีคุณธรรม จริยธรรม  สำนึกในความเป็นชาติไทยมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  รักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา

  3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ความสามารถด้านเทคโนโลยี

  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และด้านการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ

  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววนัดชนก อุดร

 • นางสาวอภิฤดี มาลาอีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,194
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3536-1330 อีเมล์: cholpratan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิฤดี มาลาอี โทรศัพท์: 0817957789 อีเมล์: Cholpratananukroh@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]