โรงเรียนสตรีอ่างทอง


ประวัติโรงเรียนสตรีอ่างทอง

 

โรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง กระทรวงศึกษาธิการ เดิมรวมอยู่กับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุง หรือโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง (ปัจจุบันคือโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม) อยู่ในบริเวณวัดอ่างทอง ต่อมาปี พ.ศ. 2482 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารไม้สองชั้น ขนาด 8 X 22 เมตร 6 ห้องเรียนสร้าง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง) และได้แยกเฉพาะนักเรียนหญิงมาเรียนในอาคารใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอ่างทอง” เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนางพงศ์ทอง ดีแท้ เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน
พ.ศ. 2503 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง พร้อมที่ดินแห่งใหม่ จำนวน
10 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนอ่างทอง – อยุธยา (ปัจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง) ขณะนั้นนางสังเวียน พัฒนมงคล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมาในปีการศึกษา 2506 ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ 424 ค. 1 หลังในที่ดินปัจจุบัน และได้ย้ายนักเรียนมาเรียน ณ ที่แห่งใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2521 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ 424 ค. อีก 1 หลัง
พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมารเป็นค่าก่อสร้างโรงฝึกงานมาตรฐาน 1 หลัง จำนวน 2 ห้อง
พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างโรงฝึกงานมาตรฐานอีก 1 หลัง จำนวน 2 ห้อง
พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานขนาดกลาง ประเภทจัดการศึกษาดีเด่น ซึ่งขณะนั้นนางสาวอารมณ์ ประพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2520-2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู และนักการ มาโดยลำดับ
พ.ศ. 2531 ได้รับเงินบริจาคสร้างหอพระประจำโรงเรียน มูลค่า 120,000 บาท
พ.ศ. 2533 ได้รับเงินบริจาคสร้างศาลาประชาสัมพันธ์ มูลค่า 182,000 บาท
พ.ศ. 2536 ได้รับเงินบริจาคสร้างหอวัฒนธรรม 1 หลัง มูลค่า 1,000,000 บาท
พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง จำนวน
29,000,000 บาท
พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีต จำนวนเงิน 600,000 บาท
ได้รับงบประมาณรางระบายน้ำ จำนวนเงิน 400,000 บาท
ได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างห้องและจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน
650,000 บาท
พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคาร 424 ค. 2 หลัง และห้องสมุด 1,300,000 บาท
ได้รับงบประมาณสร้างลานอเนกประสงค์ 400,000 บาท
ได้รับบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียนในการจัดสร้างถนน 450,000 บาท
ได้รับงบประมาณจัดทำห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 550,000 บาท

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-05-18 08:41:55 น.

นายวินัย ปานแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีอ่างทอง
นางรัชนี เงินเอี่ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีอ่างทอง
นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีอ่างทอง
นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีอ่างทอง
นางวิภา ส่างสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีอ่างทอง
นายวิโรจน์ รวมสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีอ่างทอง

นางสุมณฑา บุญกอง
นายวศิน เกิดดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีอ่างทอง โทรศัพท์: 0-3561-1511 อีเมล์: webmaster@sa.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กษิดิ์เดช พุ่มสาขา โทรศัพท์: 0818529618 อีเมล์: kasidetp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ