โรงเรียนสตรีอ่างทอง


ประวัติโรงเรียนสตรีอ่างทอง

 

โรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง กระทรวงศึกษาธิการ เดิมรวมอยู่กับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุง หรือโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง (ปัจจุบันคือโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม) อยู่ในบริเวณวัดอ่างทอง ต่อมาปี พ.ศ. 2482 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารไม้สองชั้น ขนาด 8 X 22 เมตร 6 ห้องเรียนสร้าง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง) และได้แยกเฉพาะนักเรียนหญิงมาเรียนในอาคารใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอ่างทอง” เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนางพงศ์ทอง ดีแท้ เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน
พ.ศ. 2503 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง พร้อมที่ดินแห่งใหม่ จำนวน
10 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนอ่างทอง – อยุธยา (ปัจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง) ขณะนั้นนางสังเวียน พัฒนมงคล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมาในปีการศึกษา 2506 ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ 424 ค. 1 หลังในที่ดินปัจจุบัน และได้ย้ายนักเรียนมาเรียน ณ ที่แห่งใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2521 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ 424 ค. อีก 1 หลัง
พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมารเป็นค่าก่อสร้างโรงฝึกงานมาตรฐาน 1 หลัง จำนวน 2 ห้อง
พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างโรงฝึกงานมาตรฐานอีก 1 หลัง จำนวน 2 ห้อง
พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานขนาดกลาง ประเภทจัดการศึกษาดีเด่น ซึ่งขณะนั้นนางสาวอารมณ์ ประพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2520-2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู และนักการ มาโดยลำดับ
พ.ศ. 2531 ได้รับเงินบริจาคสร้างหอพระประจำโรงเรียน มูลค่า 120,000 บาท
พ.ศ. 2533 ได้รับเงินบริจาคสร้างศาลาประชาสัมพันธ์ มูลค่า 182,000 บาท
พ.ศ. 2536 ได้รับเงินบริจาคสร้างหอวัฒนธรรม 1 หลัง มูลค่า 1,000,000 บาท
พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง จำนวน
29,000,000 บาท
พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีต จำนวนเงิน 600,000 บาท
ได้รับงบประมาณรางระบายน้ำ จำนวนเงิน 400,000 บาท
ได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างห้องและจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน
650,000 บาท
พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคาร 424 ค. 2 หลัง และห้องสมุด 1,300,000 บาท
ได้รับงบประมาณสร้างลานอเนกประสงค์ 400,000 บาท
ได้รับบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียนในการจัดสร้างถนน 450,000 บาท
ได้รับงบประมาณจัดทำห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 550,000 บาท

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-05-18 08:41:55 น.

นายวินัย ปานแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีอ่างทอง
นางรัชนี เงินเอี่ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีอ่างทอง
นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีอ่างทอง
นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีอ่างทอง
นางวิภา ส่างสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีอ่างทอง
นายวิโรจน์ รวมสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีอ่างทอง

นางสาวกฤตยาพร ช่างปั้น
นางพิมประไพ พานทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีอ่างทอง โทรศัพท์: 0-3561-1511 อีเมล์: webmaster@sa.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กษิดิ์เดช พุ่มสาขา โทรศัพท์: 0818529618 อีเมล์: kasidetp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ